บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์ภาษาไทย เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ เว็บไซต์ภาษาจีน เว็บไซต์ภาษาพม่า

กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558

ประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2559 เพื่อถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติการประจำปี 2556 (ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย 2561-2565 (ภายใน)

ประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2559 เพื่อถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติการประจำปี 2556 (ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย 2561-2565 (ภายนอก)

กำหนดการรับรายงานตัวนักศึกษา ประเภทโควต้า รอบ 2 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

แหล่งสนับสนุนการเรียนรู้

ประชาสัมพันธ์
ประกวด แข่งขัน
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ผู้ใช้งานออนไลน์

ผู้ใช้งานทั้งหมด

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

055-706-555    055-706-518

Webmaster