บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รับสมัครนักศึกษา-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • < a href="" target="_blank">รศ. และ ผศ. คนใหม่
 • คู่มือ login certificate ComTIA
 • กำหนดการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA Implementation and Gap Analysis
 • อบรม TOEIC สำหรับอาจารย์และบุคลากร
 • < a href="" target="_blank">เช่าตัดครุย
 • การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4
รศ. และ ผศ. คนใหม่ คู่มือ login certificate ComTIA กำหนดการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA Implementation and Gap Analysis อบรม TOEIC สำหรับอาจารย์และบุคลากร เช่าตัดครุย การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4

ปฏิทินกิจกรรม

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเตรียมสอบ TOEIC


กำหนดการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561


กำหนดการสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 1/2561 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์
 • สายด่วน ป.ป.ช.
 • No Form
 • No Smoking No alcohol
 • ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง
 • Green Office KPRU
 • แนวนโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • พระราชฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 9 ปี 2560
 • พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 ปี 2560
 • ติดต่อ สอบถามทุนกู้ยืม กยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • ติดต่อขอรับ username และ password อินเทอร์เน็ตได้ที่งานพัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสาร
 • เชิญชวนใช้บริการ Office 365 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • สนับสนุนให้ใช้ username และ password ของตัวเองในการใช้งานอินเทอร์เน็ต
 • บริการข้อมูลด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สายด่วน ป.ป.ช. No Form No Smoking No alcohol ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง Green Office KPRU แนวนโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พระราชฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 9 ปี 2560 พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 ปี 2560 ติดต่อ สอบถามทุนกู้ยืม กยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ติดต่อขอรับ username และ password อินเทอร์เน็ตได้ที่งานพัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสาร เชิญชวนใช้บริการ Office 365 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สนับสนุนให้ใช้ username และ password ของตัวเองในการใช้งานอินเทอร์เน็ต บริการข้อมูลด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ข่าวประกวด แข่งขัน-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประกวด แข่งขัน

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ผู้ใช้งานออนไลน์

ผู้ใช้งานทั้งหมด

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

055-706-555    055-706-518

Webmaster