บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์ภาษาไทย เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ เว็บไซต์ภาษาจีน เว็บไซต์ภาษาพม่า
  • กำหนดการนิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 34 พ่อสอนอ่าน ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรในต่างประเทศ
  • สอบทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2/2559
  • การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44
  • อบรมการเขียนผลงานทางวิชาการ
  • ประชุมวิชาการ ระดับชาติ
  • บรรยายเรื่องภาษี
  • อบรมการทำวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
  • อบรมการออกแบบการวิจัย
กำหนดการนิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 34 พ่อสอนอ่าน ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรในต่างประเทศ สอบทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2/2559 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 อบรมการเขียนผลงานทางวิชาการ ประชุมวิชาการ ระดับชาติ บรรยายเรื่องภาษี อบรมการทำวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ อบรมการออกแบบการวิจัย

ประชาสัมพันธ์
ประกวด แข่งขัน

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ผู้ใช้งานออนไลน์

ผู้ใช้งานทั้งหมด

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

055-706-555    055-706-518

Webmaster

.