บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

นายกสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา โฆวิไลกูล
รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม
ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
รองศาสตราจารย์บุญสวาท พฤกษิกานนท์
ดร.สมพร จองคำ
นายสมจิตร ลิ้มลือชา
นายสุชาติ จึงกิจรุ่งโรจน์
นายสุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา
นายอนุสสรณ์ แสงพุฒ

ประธานส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัย

นายอำนาจ นันทหาร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี
ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน รอดกำเหนิด

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ โชชัย
ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต
อาจารย์ตรรกพร สุขเกษม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

อาจารย์พรหมเมศ วีระพันธ์

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มิถุนายน 2560

ผู้ใช้งานออนไลน์

ผู้ใช้งานทั้งหมด

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

055-706-555    055-706-518

Webmaster