อธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก

   

รองอธิการบดี

     

ผศ.รัตนา รักการ

ผศ.วิสิฐ ธัญญะวัน รศ.มัย ตะติยะ
ฝ่ายบริหารและจัดการศึกษา
ภายนอกมหาวิทยาลัย
ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา
และโครงการพิเศษ
     

รศ.ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์

ผศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ ผศ.ชัชชัย พวกดี
ฝ่ายวิจัยและการจัดบัณฑิตศึกษา ฝ่ายวางแผนและประกัน
คุณภาพการศึกษา
ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม บริการวิชาการ
และกิจการพิเศษ
 
ผู้ช่วยอธิการบดี
     
รศ.พรเพ็ญ โชชัย ผศ.ประพิมพร โกศิยะกุล
   
ที่ปรึกษาอธิการบดี
     
ผศ.ชัชวาลย์ ธรรมสอน รศ.ดร.พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข
 

คณบดี

     
ผศ.ปรัชญา ชะอุ่มผล อาจารย์สุชิน รอดกำเหนิด
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
รศ.ดร.ไพโรจน์ เนียมนาค

ดร.ชัยรัตน์ บุมี

ผศ.อนุ ธัชยะพงษ์
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณบดีคณะครุศาสตร์

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
     

ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน

     
นางจำนรรจ์ เสนาะเมือง ผศ.อมรา ครองแก้ว รศ.อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์
มรภ.กพ. แม่สอด

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

 

 

อาจารย์เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา

ผศ.อรอนงค์ แจ่มผล

ดร.สุภาพร พงษ์ภิญโญโอภาส
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สำนักประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา
     
     
นายภานุพงศ์ สืบสิริ นางมะลิวัลย์ รอดกำเหนิด
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี
   
 

รักษาการ ผู้อำนวยการ

 
     
   
  นางเพ็ญนภา ศรีทับทิม  
  กองพัฒนานักศึกษา  
     
 

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

 
     
   
 

รศ.ดร.พิสมัย รบชนะชัย พูนสุข

 
   
  รักษาการ หัวหน้างานการเงิน  
     
   
  นางสาวนฤมล ส่งต่าย