บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
ตราสัญลักษณ์และชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • <คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงานที่คว้า 3 รางวัล
 • <<-a href="" target="_blank">อบรมเตรียมสอบ MOS สำหรับนักศึกษา
 • เปิดรับสมัครสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 ครั้งที่ 3
 • ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม การเผยแพร่ Embedded Board สำหรับนักศึกษา
 • <-a href="" target="_blank">ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นิภัชราพร สภาพพร ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
 • เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน
 • เปิดรับสมัครสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560
 • การจัดทำระดับที่สูงขึ้น การประเมินค่างาน การวิเคราะห์ค่างานเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่ง ของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งระบบ ครั้งที่ 2
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • กิจกรรมออกกำลังกาย (แอโรบิก) ทุกวันพุธ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงานที่คว้า 3 รางวัล อบรมเตรียมสอบ MOS สำหรับนักศึกษา เปิดรับสมัครสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 ครั้งที่ 3 ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม การเผยแพร่ Embedded Board สำหรับนักศึกษา ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นิภัชราพร สภาพพร ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน เปิดรับสมัครสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 การจัดทำระดับที่สูงขึ้น การประเมินค่างาน การวิเคราะห์ค่างานเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่ง ของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งระบบ ครั้งที่ 2 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กิจกรรมออกกำลังกาย (แอโรบิก) ทุกวันพุธ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ปฏิทินกิจกรรม

กำหนดอบรม การเผยแพร่ Embedded Board สำหรับนักศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์


กำหนดอบรม เตรียมสอบ MOS สำหรับนักศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์


กำหนดสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์ภาคเรียนที่ 1/2560 ครั้งที่ 3 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรภ.กพ.

กำหนดสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์ภาคเรียนที่ 1/2560 ครั้งที่ 3 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรภ.กพ.


กำหนดการอบรมการจัดทำระดับที่สูงขึ้น การประเมินค่างาน การวิเคราะห์ค่างาน เพื่อการเข้าสู่ตำแหน่ง ของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งระบบ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมทองกวาว หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

กำหนดการอบรมการจัดทำระดับที่สูงขึ้น การประเมินค่างาน การวิเคราะห์ค่างาน เพื่อการเข้าสู่ตำแหน่ง ของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งระบบ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมทองกวาว หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์
 • แนวนโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • พระราชฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 9 ปี 2560
 • พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 ปี 2560
 • ติดต่อ สอบถามทุนกู้ยืม กยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • ติดต่อขอรับ username และ password อินเทอร์เน็ตได้ที่งานพัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสาร
 • เชิญชวนใช้บริการ Office 365 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • สนับสนุนให้ใช้ username และ password ของตัวเองในการใช้งานอินเทอร์เน็ต
 • สายด่วน ป.ป.ช.
 • บริการข้อมูลด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
แนวนโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พระราชฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 9 ปี 2560 พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 ปี 2560 ติดต่อ สอบถามทุนกู้ยืม กยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ติดต่อขอรับ username และ password อินเทอร์เน็ตได้ที่งานพัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสาร เชิญชวนใช้บริการ Office 365 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สนับสนุนให้ใช้ username และ password ของตัวเองในการใช้งานอินเทอร์เน็ต สายด่วน ป.ป.ช. บริการข้อมูลด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ข่าวประกวด แข่งขัน-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประกวด แข่งขัน
 • ประกวดวาดภาพ หนึ่งภาพเล่า ในหลวงรัชกาลที่ 9 ของฉัน
 • การประกวดตราสัญลักษณ์ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน Amazing Thailand Tourism Year 2018
ประกวดวาดภาพ หนึ่งภาพเล่า ในหลวงรัชกาลที่ 9 ของฉัน การประกวดตราสัญลักษณ์ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน Amazing Thailand Tourism Year 2018

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ผู้ใช้งานออนไลน์

ผู้ใช้งานทั้งหมด

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

055-706-555    055-706-518

Webmaster

.