บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
  • รับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรม UniKL-RMUTR & KPRU WE4ASIA Summer Camp 2017
  • เช่าตัดชุดครุย
  • การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2561-2575)
  • โครงการฝึกอบรม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ หรือวิทยฐานะฯ.
  • อบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 2560-Writing Research Articles For International Journals 2017
  • อบรมเตรียมสอบ TOEIC สำหรับอาจารย์และบุคลากร
  • แสดงความยินกับบุคลากรที่ไปร่วมนำเสนอผลงานที่ประเทศญี่ปุ่น
  • แสดงความยิน รศ.คนใหม่
  • แสดงความยิน ผศ.คนใหม่
รับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรม UniKL-RMUTR & KPRU WE4ASIA Summer Camp 2017 เช่าตัดชุดครุย การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2561-2575) โครงการฝึกอบรม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ หรือวิทยฐานะฯ. อบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 2560-Writing Research Articles For International Journals 2017 อบรมเตรียมสอบ TOEIC สำหรับอาจารย์และบุคลากร แสดงความยินกับบุคลากรที่ไปร่วมนำเสนอผลงานที่ประเทศญี่ปุ่น แสดงความยิน รศ.คนใหม่ แสดงความยิน ผศ.คนใหม่

ประชาสัมพันธ์
ประกวด แข่งขัน

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ผู้ใช้งานออนไลน์

ผู้ใช้งานทั้งหมด

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

055-706-555    055-706-518

Webmaster

.