บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
  • กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
  • รางวัลประกวดมารยาทไทย ครั้งที่ 3
  • ปิดระบบ Speexx
  • ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง ซึมเศร้าเรามาคุยกัน
  • กำหนดสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 5
  • ชิม ชอป แชะ
  • สงกรานต์ KPRU
  • การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4
  • นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์
กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 รางวัลประกวดมารยาทไทย ครั้งที่ 3 ปิดระบบ Speexx ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง ซึมเศร้าเรามาคุยกัน กำหนดสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 5 ชิม ชอป แชะ สงกรานต์ KPRU การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4 นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์
ประชาสัมพันธ์
ประกวด แข่งขัน
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560


กำหนดปิดให้บริการโปรแกรม Speexx Online


กำหนดสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์ภาคเรียนที่ 2/2560 ครั้งที่ 5 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรภ.กพ.


กำหนดการรดน้ำดำหัวขอพรผู้อาวุโส และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ บริเวณลานอาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)ผู้ใช้งานออนไลน์

ผู้ใช้งานทั้งหมด

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

055-706-555    055-706-518

Webmaster