พระพุทธ

วิธาน

ปัญญา

บดี

พระพุทธวิธานปัญญาบดี  

หมายถึง    พระพุทธรูปอันเป็นที่เคารพสักการะ

หมายถึง    ความรู้

หมายถึง    ความรู้

หมายถึง    ผู้เป็นใหญ่

หมายถึง    "ศูนย์รวมแห่งความรู้ และวิทยาการ"