ปรัชญา  : 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มุ่งเน้นให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน
สร้างศักยภาพให้เป็นขุมพลังแห่งปัญญา
พัฒนาท้องถิ่น ผลิตกำลังคนที่มีความรู้
ความสามารถและมีคุณธรรม โดยเน้นที่
จิตสำนึกในการรับใช้ท้องถิ่นและประเทศชาติ

พันธกิจ  : 

     1. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น
     2. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
     3. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์และการสื่อสาร ด้วยหลักคุณธรรม คุณภาพและมาตรฐานระดับชาติและสากล
     4. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล มีการพัฒนาอย่างก้าวหน้า ต่อเนื่องและยั่งยืน
     
วิสัยทัศน์  : 

     มหาวิทยาลัยที่เป็นที่พึ่งทางวิชาการของท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

คติพจน์  : 

       ปญฺญาวุฑฺฒิกํ นิคมาภิวฑฺฒนํ “สร้างสรรค์ภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่น”

ค่านิยมหลัก  : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (KPRU)

        K – Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่
        P – Public Service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี
        R – Responsibility – ยึดถือความรับผิดชอบต่อหน้าที่
        U – Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร

อัตลักษณ์
  :     บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

เอกลักษณ์  :     การผลิตและพัฒนาครู