ตราประจำมหาวิทยาลัย  คือ  พระราชลัญจกรประจำพระองค์รัชกาลที่ 9 เป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศ
ประกอบด้วย วงจักร กลางวงจักร มีอักขระเป็นอุ หรือเลข 9 รอบวงจักร มีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ
เหนือจักรเป็นรูปเสวตฉัตร 7 ชั้น ตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ หมายความว่า ทรงมีพระบรมเดชานุภาพ
ในแผ่นดิน โดยที่วันพระบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีได้เสด็จประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศ
สมาชิกรัฐสภาถวายน้ำอภิเษกจากทิศทั้งแปด


ตราสัญลักษณ์ประจำสถาบัน มี 5 สี คือ

 

สีน้ำเงิน  แทนค่า   สถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้ให้กำเนิดและพระราชทานนาม สถาบันราชภัพระเจ้าอยู่หัว

     
    สีเขียว    แทนค่า   แหล่งที่ตั้งของสถาบันราชภัฏทั้ง 40 แห่งในแหล่งธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
     
   

สีทอง     แทนค่า    ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา

     
   

สีส้ม       แทนค่า   ความเจริญรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกลใน 40 สถาบัน

     
   

สีขาว      แทนค่า   ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

       


สีประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

       
 
 
   
     

สีแสด     เป็นสีแทนอิฐหรือศิลาแลงที่ประกอบขึ้นเป็นกำแพง   หมายถึง  ความมั่นคง

     
     

สีขาว      เป็นสีแทนศาสนา  หมายถึง  ความดี  คือ  จริยธรรม  คุณธรรม  ปัญญาธรรม