ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย คือ ต้นสักทอง เป็นไม้ที่สำคัญที่สุดของประเทศไทย
เพราะเป็นต้นไม้ที่มีค่า และมีราคาสูงกว่าไม้ชนิดอื่น ไม้สักทองเป็นไม้ ที่มีเนื้อสวยงาม
ทั้งลักษณะของสีและลวดลายไม้ เป็นไม้ยืนต้นที่มีอายุนานนับร้อยปี และเป็นไม้ที่ขึ้น
ทางภาคเหนือของประเทศไทย
      สักทอง เป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในลักษณะ ดังนี้

          1. เป็นไม้ยืนต้นที่มีรากแก้วหยั่งลึกไปในดิน มีความมั่นคงหนักแน่นเปรียบได้กับ
ความรักสามัคคี กลมเกลียวในหมู่นักศึกษา
          2. เป็นไม้ที่มีลำต้นสูงใหญ่ มีสีสันและลวดลายที่สวยงาม มีความงดงามเปรียบได้กับ
ความยิ่งใหญ่ และความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยที่เป็นสถาบันการศึกษาแห่งนี้
          3. เป็นไม้ที่มีราคาสูง เป็นที่ต้องการของประชาชน เปรียบได้กับความมีคุณภาพของนักศึกษา