บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า

คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

อธิการบดี

รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์ แจ่มผล
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา ชะอุ่มผล
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน รอดกำเหนิด
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรุตม์ บุตรพลอย
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์
คณบดีคณะครุศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน

นางจำนรรจ์ เสนาะเมือง
ผู้อำนวยการ สำนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒณา
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูรำไพ ประภัสสร
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง
ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา
ดร.สุภาพร พงษ์ภิญโญโอภาส
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี ตระกูล
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้
นายภานุพงศ์ สืบสิริ
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
นางมะลิวัลย์ รอดกำเหนิด
ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

นางเพ็ญนภา ศรีทับทิม
กองพัฒนานักศึกษา

หัวหน้างานการเงิน

นางสาวนฤมล ส่งต่าย
งานการเงิน


ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

อาจารย์พรหมเมศ วีระพันธ์

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มีนาคม 2560

ผู้ใช้งานออนไลน์

ผู้ใช้งานทั้งหมด

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

055-706-555    055-706-518

Webmaster