งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม แลกเปลี่ยนบุคลากรในต่างประเทศ

Evalution

โครงการ Visiting Schola

(2018 Visiting Schola)
at RELC, Singapore
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 2561
Document

APPLICATION FOR 2018 IRA EXCHANGE PROGRAM

ใบสมัครสำหรับเข้าร่วมโครงการ

ติดต่อสอบถาม

คุณกฤษณะ จันทร งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) ชั้น 9
โทร. (055) 706-555 ต่อ 1800-1803