เงื่อนไขการประชาสัมพันธ์ข่าวในเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ต้องส่งข้อมูลผ่านระบบ KPRU PR News โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งเป็นเนื้อหาที่สามารถเผยแพร่ได้ทันที
2. ในกรณีมีเอกสาร, รูปภาพ, ตราสัญลักษณ์ ไฟล์ข้อมูลอื่น ๆ ที่ใช้ประกอบ ให้แนบข้อมูลดังกล่าวด้วย
3. ชนิดของไฟล์ข้อมูลที่ใช้ประกอบข่าว มีรายละเอียดดังนี้
          - กรณีเป็นแบบฟอร์ม ใช้ชนิด pdf หรือ ใช้ชนิดเดียวกันกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จัดทำแบบฟอร์มนั้น ๆ
          - กรณีเป็นข้อมูลเนื้อหา ใช้ชนิด pdf โดยที่เจ้าของข้อมูลต้องเป็นผู้ดำเนินการแปลงไฟล์กให้เป็น PDF ก่อน จากนั้นจึงแนบไฟล์เข้าในระบบ
          - กรณีเป็นชนิดข้อมูลอื่น ๆ ทีมงานดูแลเว็บไซต์ยินดีให้คำปรึกษาก่อนการส่งข้อมูลเข้าระบบ
4. ในกรณีที่ส่งรายละเอียดของข่าวหรือเอกสารแนบต่าง ๆ ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ ผู้ดูแลเว็บไซต์จะดำเนินการประสานเพื่อขอข้อมูลให้ครบถ้วนก่อน 
จึงจะดำเนินการลงข่าว ประกาศนั้นๆ
5. เนื้อหาข่าวต้องเป็นข่าวในระดับมหาวิทยาลัยฯ หากข้อมูลเป็นข่าวในระดับคณะ ศูนย์ สำนัก กอง หรืออื่น ๆ จะต้องเสนอต่อหัวหน้าฝ่ายงานพัฒนาระบบงานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพิจารณาต่อไป

ขั้นตอนการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์ข่าวในเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

ขั้นตอนที่ 1 ส่งข้อมูลผ่านระบบ KPRU PR NEWS
          - หน่วยงานจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม KPRU PR NEWS การขอประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตาม URL http://www.kpru.ac.th/get_news.php ให้ครบถ้วน ตามเงื่อนไขการประชาสัมพันธ์ข่าวในเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
ขั้นตอนที่ 2 รับทราบข้อมูล
          - ระบบจะส่งข้อความแจ้งข่าวไปยังอีเมล์ของทีมงานผู้ดูแลเว็บไซต์
          - กรณีเร่งด่วน สามารถติดต่อทีมงานดูแลเว็บไซต์ได้โดยตรง หลังจากส่งข้อมูลผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว ผ่านช่องทางโทรศัพท์ 055-706555 ต่อ 1561
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบข้อมูล
          - กรณีที่ส่งรายละเอียดของข่าวหรือเอกสารแนบต่าง ๆ ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ ผู้ดูแลเว็บไซต์จะดำเนินการประสานเพื่อขอข้อมูลให้ครบถ้วนก่อน จึงจะดำเนินการลง ข่าว/ประกาศนั้นๆ
ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินการจัดทำประชาสัมพันธ์ข่าว
          - ทีมงานผู้ดูแลเว็บไซต์ จะดำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวภายใน 1-2 วัน หลังจากได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน
ขั้นตอนที่ 5 การยกเลิกการประชาสัมพันธ์ข่าว
          - กรณีที่เป็นข่าวประชาสัมพันธ์ผ่าน Banner Slide News จะหมดเวลาในการประชาสัมพันธ์ข่าว ณ วันที่สุดท้ายตามเนื้อหาของข่าว โดยจะนำออกจาก Banner Slide News แต่จะนำลงมาไว้ในส่วนของข่าวประชาสัมพันธ์แบบข้อความ เพื่อสามารถสืบค้นย้อนหลังได้