Get Adobe Flash player

index

บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑. บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านระบบแบบสายและไร้สาย
๒. สนับสนุนการพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
๓. พัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
๔. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีให้กับนักศึกษาและบุคลากร
๕. กำกับดูแลและสอบวัดมาตรฐานความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๖. ให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๗. บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

บริการด้านวิทยบริการ

    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดให้บริการแก่อาจารย์ พนักงาน นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และบุคคลภายนอก โดยเปิดบริการตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. (วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ) บริการในด้านต่างๆ ดังนี้

๑. บริการการอ่าน
๒. บริการการยืม-คืน
๓. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
๔. บริการข่าวสารทันสมัย
๕. บริการโสตทัศนวัสดุ
๖. บริการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลสำเร็จรูป
๗. บริการอินเทอร์เน็ต

บริการงานวิชาทหาร

        นักศึกษาที่ต้องเรียน ร.ด. ประเภทสมัครใหม่หรือประเภทรายงานตัว (ซึ่งได้แก่นักศึกษาวิชาทหารที่ต้องการศึกษาต่อชั้นปีที่ ๒, ๓, ๔ และ ปี ๕)

 

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. ผู้ที่ไม่ได้ศึกษาวิชาทหาร
๒. ผู้ที่เรียนจากสถาบันการศึกษาแห่งอื่นมาก่อน
๓. ผู้ที่ศึกษาวิชาทหารแต่ไม่สำเร็จชั้นปีที่ ๓ เมื่ออายุ ๒๐ ปี บริบูรณ์และจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกในปีถัดไป

 

จะต้องปฏิบัติ ดังนี้

๑. นำสำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (ส.ด. ๙) หรือสำเนาแจ้งย้ายภูมิลำเนา (ส.ด. ๑๐) ยื่นต่อกองพัฒนานักศึกษาให้เรียบร้อยภายในเดือนกันยายน
๒. ไปรับหมายเรียกจากสัสดีอำเภอที่ภูมิลำเนาทหารอยู่ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี พ้นกำหนดนี้ต้องเสียค่าปรับ
๓. จะต้องไปแสดงตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวัน เวลา สถานที่ ที่ระบุไว้ในหมายเรียก โดยนำเอกสารต่อไปนี้ไปด้วยคือ
     ๓.๑ บัตรประจำตัวนักศึกษา
     ๓.๒ ส.ด. ๙
     ๓.๓ หมายเรียก
     ๓.๔ บัตรประจำตัวประชาชน
     ๓.๕ หนังสือรับรองการขอผ่อนผัน (ขอที่กองพัฒนานักศึกษา) ผู้ที่ได้รับการผ่อนผันไว้แล้วไม่ต้องขอผ่อนผันอีกจนกว่าจะจบการศึกษา แต่จะต้องไปรับหมายเรียก และแสดงตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือกทุกๆ ปี การขอผ่อนผันได้นานอายุ ๒๖ ปีบริบูรณ์

บริการจัดทำบัตรนักศึกษา

       โดยนักศึกษาใหม่ทุกคนจะต้องทำบัตรประจำตัวนักศึกษา เพื่อขอรับบริการในมหาวิทยาลัย และเพื่อใช้การเข้าสอบซึ่งสำคัญมาก ถ้านักศึกษาผู้ใดไม่มีบัตรประจำตัวนักศึกษา จะไม่ได้เข้าสอบ โดยต้องมารับแบบฟอร์มเพื่อจัดทำบัตรได้ที่อาคารกองพัฒนานักศึกษา พร้อมนำหลักฐานมาดังต่อไปนี้

  1. สำเนาทะเบียนบ้าน
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  3. รูปถ่าย ๑ นิ้ว ๑ ใบ

บริการทุนการศึกษา

       มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร บริการทุนการศึกษา เพื่อให้เงินกู้ยืมแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพ ระหว่างศึกษา ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้แบ่งประเภทของทุนการศึกษาออกเป็น ๓ ประเภท คือ

๑. ทุนการศึกษาประเภทจ่ายขาด

       ได้แก่ ทุนการศึกษาที่ผู้มีศรัทธา เช่น สมาคม มูลนิธิ ธนาคาร บริษัท ห้างร้าน บุคคลทั่วไป ได้มอบเป็นทุนการศึกษา โดยขอให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาผู้เข้ารับทุน
ทุนการศึกษาประเภทจ่ายขาดนี้ ยังแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ทุนการศึกษาประเภทจ่ายขาดแบบต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา และทุนการศึกษาที่ให้สิ้นสุดในแต่ละปีการศึกษา จำนวนทุนและจำนวนนักศึกษาที่ได้รับทุนประเภทนี้มีไม่แน่นอนในแต่ละปี

อ่านเพิ่มเติม: บริการทุนการศึกษา