บริการจัดหางาน แนะแนว ให้คำปรึกษา

     กองพัฒนานักศึกษาได้จัดให้มีบริการจัดหางานขึ้นเพื่อให้บริการแก่นักศึกษาที่มีความประสงค์จะฝึกประสบการณ์ และมีรายได้ระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ และนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา
    กองพัฒนานักศึกษาได้ให้บริการด้านการจัดหางานให้แก่นักศึกษาในด้านต่าง ๆ ดังนี้

      ๑. บริการจัดหางานให้แก่นักศึกษา
      ๒. บริการการแจ้งข่าวการรับสมัครงานให้แก่นักศึกษาและบัณฑิต
      ๓. บริการบอร์ดติดประกาศข่าวการรับสมัครงาน ทั้งข่าวงานในภาคราชการ และข่าวงานจากกรมแรงงาน
      ๔. บริการเอกสารเพื่อการเตรียมตัวในการสมัครงาน
      ๕. บริการตัวอย่างใบสมัครงาน

     เมื่อนักศึกษาได้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ ในบางครั้งนักศึกษาอาจประสบปัญหาบางประการ อาทิ เช่น ปัญหาทางด้านการเรียน การปรับตัว ปัญหาทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม ปัญหาทางการดำเนินชีวิตของตนเอง การคบเพื่อน ในบางครั้งอาจประสบปัญหาทางด้านครอบครัว หรือประสบปัญหาหลาย ๆ อย่างพร้อมกัน จนนักศึกษารู้สึกว่าการช่วยเหลือตนเองหรือแก้ปัญหาแต่เพียงลำพังเป็นไปได้ยาก และต้องปรึกษาหารือ เพื่อจะหาแนวทางในการแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดี หรือในบางครั้งนักศึกษามีความสนใจที่จะพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ กองพัฒนานักศึกษาได้จัดบริการให้คำปรึกษาขึ้น เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาที่ประสบปัญหาดังกล่าว

      โดยได้จัดอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ประจำหอพักแต่ละหอพัก ให้คำปรึกษาแนะแนวเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่มเพื่อช่วยให้บุคคล ได้รู้จักจักตนเอง เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น และสามารถช่วยเหลือตนเองปรับตนเอง แก้ไขปัญหา วางแผนการศึกษา การประกอบอาชีพและพัฒนา ตนเองได้อย่างเหมาะสม ด้วยวิธีการต่างๆ ที่จะช่วยให้บุคคลปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างปรกติสุข