งานส่งเสริมและบริการสุขภาพ

           มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้จัดตั้งห้องพยาบาลขึ้น เพื่อให้การบริการแก่นักศึกษาในด้านการรักษาพยาบาลในเวลาที่นักศึกษาเจ็บป่วย โดยมีพยาบาลประจำทุกวัน ในช่วง ๐๘.๓๐ -๑๕.๐๐ น.

           บริการของห้องพยาบาล เป็นบริการที่นักศึกษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ในกรณีที่เกิดอาการเจ็บป่วยของนักศึกษาหนักมาก ทางฝ่ายพยาบาลจะจัดรถพยาบาลนำนักศึกษาส่งโรงพยาบาลต่อไป และจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลในวงเงินที่มหาวิทยาลัยกำหนด

           ฝ่ายส่งเสริมและบริการสุขภาพได้ให้บริการการดูแลสุขภาพรวมทั้งการปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยให้บริการแก่นักศึกษา เจ้าหน้าที่/นักการ  อาจารย์  และบุคคลอื่นๆ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาในการที่จะต้องไปรักษาที่โรงพยาบาล  โดยมีลำดับขั้นตอนการให้บริการ  ดังนี้
1. การให้บริการสุขภาพ

    - กรอก / ค้นทะเบียนประวัติ
    - ซักประวัติผู้มารับบริการ

    - ทำการรักษา / ทำแผล
    - ให้คำแนะนำ

    - รับยา และอธิบายการใช้ยา
2. การให้บริการกระเป๋ายา
    - เขียนแบบฟอร์ม
    - จัดยา
    - รับกระเป๋ายา และคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่
    - ยืม – คืน กระเป๋ายา โดยใช้บัตรนักศึกษา
3. การออกหน่วยปฐมพยาบาล
    - จัดนักศึกษาในโปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ออกหน่วย และควบคุมนักศึกษาออกหน่วยตามที่ได้จัดไว้
4.ให้บริการตรวจวัดระดับน้ำตาล/ความดันโลหิต
5.เบิกอุปกรณ์ (ชุดทำแผล/ถุงยางอนามัย)
6.เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติให้นักศึกษาโปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์
7.จัดการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำโดยประสานงานกับโรงพยาบาลกำแพงเพชร