บริการงานวิชาทหาร

        นักศึกษาที่ต้องเรียน ร.ด. ประเภทสมัครใหม่หรือประเภทรายงานตัว (ซึ่งได้แก่นักศึกษาวิชาทหารที่ต้องการศึกษาต่อชั้นปีที่ ๒, ๓, ๔ และ ปี ๕)

 

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. ผู้ที่ไม่ได้ศึกษาวิชาทหาร
๒. ผู้ที่เรียนจากสถาบันการศึกษาแห่งอื่นมาก่อน
๓. ผู้ที่ศึกษาวิชาทหารแต่ไม่สำเร็จชั้นปีที่ ๓ เมื่ออายุ ๒๐ ปี บริบูรณ์และจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกในปีถัดไป

 

จะต้องปฏิบัติ ดังนี้

๑. นำสำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (ส.ด. ๙) หรือสำเนาแจ้งย้ายภูมิลำเนา (ส.ด. ๑๐) ยื่นต่อกองพัฒนานักศึกษาให้เรียบร้อยภายในเดือนกันยายน
๒. ไปรับหมายเรียกจากสัสดีอำเภอที่ภูมิลำเนาทหารอยู่ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี พ้นกำหนดนี้ต้องเสียค่าปรับ
๓. จะต้องไปแสดงตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวัน เวลา สถานที่ ที่ระบุไว้ในหมายเรียก โดยนำเอกสารต่อไปนี้ไปด้วยคือ
     ๓.๑ บัตรประจำตัวนักศึกษา
     ๓.๒ ส.ด. ๙
     ๓.๓ หมายเรียก
     ๓.๔ บัตรประจำตัวประชาชน
     ๓.๕ หนังสือรับรองการขอผ่อนผัน (ขอที่กองพัฒนานักศึกษา) ผู้ที่ได้รับการผ่อนผันไว้แล้วไม่ต้องขอผ่อนผันอีกจนกว่าจะจบการศึกษา แต่จะต้องไปรับหมายเรียก และแสดงตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือกทุกๆ ปี การขอผ่อนผันได้นานอายุ ๒๖ ปีบริบูรณ์