บริการด้านวิทยบริการ

    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดให้บริการแก่อาจารย์ พนักงาน นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และบุคคลภายนอก โดยเปิดบริการตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. (วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ) บริการในด้านต่างๆ ดังนี้

๑. บริการการอ่าน
๒. บริการการยืม-คืน
๓. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
๔. บริการข่าวสารทันสมัย
๕. บริการโสตทัศนวัสดุ
๖. บริการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลสำเร็จรูป
๗. บริการอินเทอร์เน็ต