Get Adobe Flash player
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

บริการด้านหอพัก

        มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดตั้งหอพักขึ้นเพื่อบริการแก่นักศึกษา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นการให้นักศึกษารู้จักการใช้ชีวิตร่วมกัน และทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งความรู้ สติปัญญาร่างกาย อารมณ์ และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีหอพักที่จะรับนักศึกษาชาย – หญิง   เข้าอาศัย สามารถรับนักศึกษาได้ในจำนวนจำกัด

หอพักชาย

  1. หออินทนิล

หอพักหญิง

  1. หอขจีรัตน์

อ่านเพิ่มเติม: บริการด้านหอพัก

งานส่งเสริมและบริการสุขภาพ

           มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้จัดตั้งห้องพยาบาลขึ้น เพื่อให้การบริการแก่นักศึกษาในด้านการรักษาพยาบาลในเวลาที่นักศึกษาเจ็บป่วย โดยมีพยาบาลประจำทุกวัน ในช่วง ๐๘.๓๐ -๑๕.๐๐ น.

           บริการของห้องพยาบาล เป็นบริการที่นักศึกษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ในกรณีที่เกิดอาการเจ็บป่วยของนักศึกษาหนักมาก ทางฝ่ายพยาบาลจะจัดรถพยาบาลนำนักศึกษาส่งโรงพยาบาลต่อไป และจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลในวงเงินที่มหาวิทยาลัยกำหนด

           ฝ่ายส่งเสริมและบริการสุขภาพได้ให้บริการการดูแลสุขภาพรวมทั้งการปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยให้บริการแก่นักศึกษา เจ้าหน้าที่/นักการ  อาจารย์  และบุคคลอื่นๆ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาในการที่จะต้องไปรักษาที่โรงพยาบาล  โดยมีลำดับขั้นตอนการให้บริการ  ดังนี้
1. การให้บริการสุขภาพ

    - กรอก / ค้นทะเบียนประวัติ

อ่านเพิ่มเติม: งานส่งเสริมและบริการสุขภาพ 

บริการด้านกีฬา

      มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้มองเห็นว่ากีฬามีคุณค่าอย่างยิ่งที่ช่วยพัฒนาสุขภาพและพลานามัยของนักศึกษาให้มีความสมบูรณ์
ทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความสามัคคี จึงได้จัดสถานที่ และอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกในการเล่นกีฬาได้เป็นประจำ
ตามความถนัดและความสนใจ บริการที่มีให้แก่นักศึกษาได้แก่

๑. บริการให้ยืมอุปกรณ์ ได้แก่ลูกฟุตบอล ลูกวอลเล่ย์บอล ลูกบาสเกตบอล ลูกตะกร้อ ฯลฯนักศึกษาติดต่อขอยืมได้ที่ฝ่ายกีฬา หอพักฝ่ายกีฬากองกิจการนักศึกษา ชมรมที่สังกัดฝ่ายกีฬาองค์การนักศึกษา

๒. สนามกีฬาที่นักศึกษาจะสามารถใช้บริการได้ มีดังต่อไปนี้
     ๒.๑ สนามฟุตบอล
     ๒.๒ สนามวอลเล่ย์บอล
     ๒.๓ สนามเทนนิส
     ๒.๔ สนามบาสเกตบอล
     ๒.๕ สนามตะกร้อ
     ๒.๖ สนามแบดมินตัน

๓. ศูนย์สุขภาพ

บริการจัดหางาน แนะแนว ให้คำปรึกษา

     กองพัฒนานักศึกษาได้จัดให้มีบริการจัดหางานขึ้นเพื่อให้บริการแก่นักศึกษาที่มีความประสงค์จะฝึกประสบการณ์ และมีรายได้ระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ และนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา
    กองพัฒนานักศึกษาได้ให้บริการด้านการจัดหางานให้แก่นักศึกษาในด้านต่าง ๆ ดังนี้

      ๑. บริการจัดหางานให้แก่นักศึกษา
      ๒. บริการการแจ้งข่าวการรับสมัครงานให้แก่นักศึกษาและบัณฑิต
      ๓. บริการบอร์ดติดประกาศข่าวการรับสมัครงาน ทั้งข่าวงานในภาคราชการ และข่าวงานจากกรมแรงงาน
      ๔. บริการเอกสารเพื่อการเตรียมตัวในการสมัครงาน
      ๕. บริการตัวอย่างใบสมัครงาน

อ่านเพิ่มเติม: บริการจัดหางาน แนะแนว ให้คำปรึกษา

บริการทุนการศึกษา

       มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร บริการทุนการศึกษา เพื่อให้เงินกู้ยืมแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพ ระหว่างศึกษา ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้แบ่งประเภทของทุนการศึกษาออกเป็น ๓ ประเภท คือ

๑. ทุนการศึกษาประเภทจ่ายขาด

       ได้แก่ ทุนการศึกษาที่ผู้มีศรัทธา เช่น สมาคม มูลนิธิ ธนาคาร บริษัท ห้างร้าน บุคคลทั่วไป ได้มอบเป็นทุนการศึกษา โดยขอให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาผู้เข้ารับทุน
ทุนการศึกษาประเภทจ่ายขาดนี้ ยังแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ทุนการศึกษาประเภทจ่ายขาดแบบต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา และทุนการศึกษาที่ให้สิ้นสุดในแต่ละปีการศึกษา จำนวนทุนและจำนวนนักศึกษาที่ได้รับทุนประเภทนี้มีไม่แน่นอนในแต่ละปี

อ่านเพิ่มเติม: บริการทุนการศึกษา