บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑. บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านระบบแบบสายและไร้สาย
๒. สนับสนุนการพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
๓. พัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
๔. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีให้กับนักศึกษาและบุคลากร
๕. กำกับดูแลและสอบวัดมาตรฐานความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๖. ให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๗. บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบเว็บไซต์มหาวิทยาลัย