บริการทุนการศึกษา

       มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร บริการทุนการศึกษา เพื่อให้เงินกู้ยืมแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพ ระหว่างศึกษา ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้แบ่งประเภทของทุนการศึกษาออกเป็น ๓ ประเภท คือ

๑. ทุนการศึกษาประเภทจ่ายขาด

       ได้แก่ ทุนการศึกษาที่ผู้มีศรัทธา เช่น สมาคม มูลนิธิ ธนาคาร บริษัท ห้างร้าน บุคคลทั่วไป ได้มอบเป็นทุนการศึกษา โดยขอให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาผู้เข้ารับทุน
ทุนการศึกษาประเภทจ่ายขาดนี้ ยังแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ทุนการศึกษาประเภทจ่ายขาดแบบต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา และทุนการศึกษาที่ให้สิ้นสุดในแต่ละปีการศึกษา จำนวนทุนและจำนวนนักศึกษาที่ได้รับทุนประเภทนี้มีไม่แน่นอนในแต่ละปี

การคัดเลือกพิจารณาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่เจ้าของทุนระบุไว้ ทุนการศึกษาประเภทนี้ ได้แก่

  1. ทูนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูน
  2. ทุนมูลนิธิคุวานันท์
  3. ทุนการศึกษา "โตชิบา"
  4. ทุนการศึกษาสลากกินแบ่งรัฐบาล
  5. ทุนการศึกษาบริษัทกรุงไทยการไฟฟ้า
  6. ทุนการศึกษามูลนิธิซีเมนต์ไทย
  7. ทุน SET ฯลฯ

๒. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (Income Contingent Loan : ICL)

       รัฐบาลจัดตั้งกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
( Income Contingent Loan : ICL) สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนตั้งแต่ ปวส. ถึงอุดมศึกษาโดยรัฐจะให้โอกาสในการศึกษาก่อนและ
ผ่อนชำระเมื่อมีรายได้

       สอบถามเรื่องทุนการศึกษาได้ที่ งานสวัสดิการและบริการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
ทุนการศึกษาภายใน ภายนอกสถาบัน อาคารกองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ ๐-๕๕๗๐-๖๕๕๕ ต่อ ๑๑๒๒
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ ๐-๕๕๗๐-๖๕๕๕ ต่อ ๑๑๒๒

คุณสมบัติของนักเรียนที่จะสมัครขอรับทุนการศึกษา

      ๑. เป็นนักศึกษาภาคปกติในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อการศึกษามีฐานะทางการเงินสมควรที่จะได้รับ
การช่วยเหลือ
      ๒. มีความประพฤติดี โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้รับรอ
      ๓. เป็นผู้มีความเอาใจใส่ในการเรียนและมีผลการเรียนที่สามารถสำเร็จการศึกษาได้

๓. ทุนการศึกษาประเภทปฏิบัติงานตอบแทน

      ได้แก่ ทุนการศึกษาที่จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่นักศึกษาที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

๔. เงินกู้ยืมฉุกเฉิน

      เป็นเงินกองทุนงานแนะแนว ดำเนินการจัดตั้งขึ้น และมีข้อกำหนดให้นักศึกษาสามารถยืมเงินได้ในกรณีฉุกเฉิน คนละไม่เกิน ๕๐๐ บาท โดยผ่อนชำระเป็น ๒ งวด ภายใน ๖๐ วัน ไม่มีดอกเบี้ย โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้รับรอง