บริการด้านกีฬา

      มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้มองเห็นว่ากีฬามีคุณค่าอย่างยิ่งที่ช่วยพัฒนาสุขภาพและพลานามัยของนักศึกษาให้มีความสมบูรณ์
ทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความสามัคคี จึงได้จัดสถานที่ และอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกในการเล่นกีฬาได้เป็นประจำ
ตามความถนัดและความสนใจ บริการที่มีให้แก่นักศึกษาได้แก่

๑. บริการให้ยืมอุปกรณ์ ได้แก่ลูกฟุตบอล ลูกวอลเล่ย์บอล ลูกบาสเกตบอล ลูกตะกร้อ ฯลฯนักศึกษาติดต่อขอยืมได้ที่ฝ่ายกีฬา หอพักฝ่ายกีฬากองกิจการนักศึกษา ชมรมที่สังกัดฝ่ายกีฬาองค์การนักศึกษา

๒. สนามกีฬาที่นักศึกษาจะสามารถใช้บริการได้ มีดังต่อไปนี้
     ๒.๑ สนามฟุตบอล
     ๒.๒ สนามวอลเล่ย์บอล
     ๒.๓ สนามเทนนิส
     ๒.๔ สนามบาสเกตบอล
     ๒.๕ สนามตะกร้อ
     ๒.๖ สนามแบดมินตัน

๓. ศูนย์สุขภาพ