บริการจัดทำบัตรนักศึกษา

       โดยนักศึกษาใหม่ทุกคนจะต้องทำบัตรประจำตัวนักศึกษา เพื่อขอรับบริการในมหาวิทยาลัย และเพื่อใช้การเข้าสอบซึ่งสำคัญมาก ถ้านักศึกษาผู้ใดไม่มีบัตรประจำตัวนักศึกษา จะไม่ได้เข้าสอบ โดยต้องมารับแบบฟอร์มเพื่อจัดทำบัตรได้ที่อาคารกองพัฒนานักศึกษา พร้อมนำหลักฐานมาดังต่อไปนี้

  1. สำเนาทะเบียนบ้าน
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  3. รูปถ่าย ๑ นิ้ว ๑ ใบ