သံုးစဲြေနေသာသူ

We have one guest and no members online

ဝင္ၾကည့္ေသာဦးေရ၏စံခ်ိန္

032140
ယေန႕
မေန႕က
ယခုအပတ္
အရင္အပတ္
ဒီလ
ျပီးခဲ့တဲ့လ
ေန႕စဥ္
15
12
44
31974
74
613
32140

Your IP: 192.168.251.138
Server Time: 2020-08-04 21:25:33

ႏိုင္ငံျခားအထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားကို ဘြဲ႕အဆင့္ သင္ၾကားမႈလက္ခံရန္

ရာ့ခ်ဖတ္ကန္ဖယ္ဖစ္တကသိုလ္သည္ Qujing Qilin Changxin

အသက္ေမြးဝမ္းမႈနည္းပညာေက်ာင္းႏွင့္ နားလည္မႈစာခ်ဳပ္လႊာ(MOU) ကို

လက္မွတ္ေရးထိုးၾကပါသည္။


    mou01 mou02

        ၂၅၆၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၁၀ ရက္ေန႕တြင္ ရာ့ခ်ဖတ္ကန္ဖယ္ဖစ္တကသိုလ္
ပါေမာကၡခ်ဳပ္ တြဲဖက္ပါေမာကၡ ေဒါက္တာစူဝစ္ ဝန္ဘြန္မက္သည္
တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ
Qujing Qilin Changxin အသက္ေမြးဝမ္းမႈနည္းပညာေက်ာင္းအဖဲြ႕မွ မစ္စတာZheng Miao Shui
ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥကၠ႒ ႏွင့္အဖြဲ႕အား ႀကိဳဆိုပါသည္။သူတို႕သည္
ထိုင္းႏိုင္ငံ ရာ့ခ်ဖတ္ကန္ဖယ္ဖစ္တက
သိုလ္ စာသင္ေဆာင္ႏွင့္ ပါေမာကခ်ဳပ္လုပ္ေဆာင္
၈ထပ္ရွိ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ နားလည္မႈစာခ်ဳပ္လႊာ (
MOU)ကို
လက္မွတ္ေရးထုိးၾကပါသည္။

အဆိုပါ ႏွစ္သက္စလံုးသည္

ပညာေရးဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ ရာ့ခ်ဖတ္ကန္ဖယ္ဖစ္

တကသိုလ္တြင္ ႏိုင္ငံျခားအထက္တန္းေက်ာင္းသား မ်ားကို 

ဘြဲ႕အဆင့္ပါသည္။ ထို႕ေနာက္ ေက်ာင္းသားႏွင့္တာဝန္မ်ားလည္း 

ေျပာင္းလဲၾကဘာသာစကားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊တရုတ္ 

ႏွင့္ထိုင္းဘာသာစကားသင္တန္းကို အတူတကြျပဳလုပ္ၾကပါသည္။

ထို႕အျပင္ Qujing Qilin Changxin အသက္ေမြးဝမ္းမႈနည္းပညာေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးသူသည္

ရာ့ခ်ဖတ္ကန္ဖယ္ဖစ္တကသိုလ္ႏွင့္ ရာ့ခ်ဖတ္ကန္ဖယ္ဖစ္တကသိုလ္ 

(မဲေဆာက္)ကို ေလ့လာၾကည့္ရွဳပါသည္။ထို႕ေနာက္ 

ဘဲြ႕အဆင့္ လာသင္ယူသည့္ေက်ာင္းသားမ်ားကို  

လိုအပ္ေသာအခ်က္အလက္သိေအာင္ေၾကာ္ျငာရန္ ထင္ရွားေသာေနရာမ်ားကို

ြားေရာက္ ေလ့လာၾကည့္ရွႈၾကပါသည္။

 

          အဆိုပါ ရာ့ခ်ဖတ္ကန္ဖယ္ဖစ္တကသိုလ္သည္ ႏိုင္ငံျခားတကသိုလ္ 

ႏွင့္အတူပညာေရး ဆိုင္ရာကို ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိပါသည္

အရည္အေသြးႏွင့္စံႏႈန္းျဖစ္ေသာသင္ၾကားျခင္းႏွင့္သင္ယူျခင္းတို႕တြင္  ပညာေရးဆိုင္ရာမ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစ

ရန္ေဒသႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာသို႕ ဆက္ဆံေရးအတြက္ အခ်က္အလက္ ဗဟိုာန တစ္ေနရာျဖစ္ပါသည္။ ထို႕အျပင္ 

ကုန္သြယ္ေရး၊ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြလည္း ျဖစ္ပါသည္။