เอกสารดาวน์โหลด


ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จากคณาจารย์ประจำ
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จากคณาจารย์ประจำ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จากคณาจารย์ประจำ
เรื่อง กำหนดแนวปฏิบัติในการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจากคณาจารย์ประจำ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จากคณาจารย์ประจำ
เรื่อง การรับสมัครคณาจารย์ประจำ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจากคณาจารย์ประจำ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จากคณาจารย์ประจำ
เรื่อง การรับสมัครเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จากคณาจารย์ประจำ

ใบสมัครเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จากคณาจารย์ประจำ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร