การสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และ ผู้อำนวยการสำนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

งานเลขานุการ (รัชนีวรรณ หลิมมงคล คุณหนิง) โทร.1058