ข้อมูลพื้นฐานส่วนตัว

ชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์                   ชื่อสกุล  วงษ์บุญมาก
วันเดือนปีเกิด    ๓๑  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๐๖
ที่อยู่  ๖๕/๔๙  หมู่ที่  ๑  ต.นครชุม  อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร
การศึกษา  ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยนเรศวร สำเร็จการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑

ปริญญาโท  การศึกษามหาบัณฑิต  (บรรณารักษศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร    สำเร็จการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๕

ผลงานและประสบการณ์ด้านการบริหาร

การบริหารสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕      รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ  บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๒      คณบดี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๔๘      ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ  สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร
พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๕      รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ  สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร
พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๕      หัวหน้าศูนย์อินเทอร์เน็ต  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร
พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๕      หัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศ  สำนักวิทยบริการ  สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร
พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๕      หัวหน้าฝ่ายวิทยพัฒนา  สำนักวิทยบริการ  สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร
พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๔      ประธานโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร

กรรมการสภาในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน      กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
พ.ศ. ๒๕๕๓ – ปัจจุบัน      กรรมการและเลขานุการ  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
พ.ศ. ๒๕๕๒ – ปัจจุบัน      กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตาก  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก       

กิจกรรมและผลงานทางวิชาการ
๑  เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ความรู้เบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
๒  หนังสือ การใช้โปรแกรม Dreamweaver  UltraDev  สร้างฐานข้อมูลของห้องสมุด
๓  บทความ “อดีต ปัจจุบัน อนาคต : ห้องสมุดไทย” วารสารพิกุล  ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๐
๔  บทความ “การรู้สารสนเทศ : ความสามารถที่จำเป็นเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต”  วารสารพิกุล  ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๕   ปีการศึกษา  ๒๕๔๙       
๕  หนังสือการติดตั้งและการใช้งานโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ  Openblibio (ปี ๒๕๕๔)
๖  เอกสารคำสอน รายวิชา บริการสารสนเทศ  (ปี ๒๕๕๕)

ผลงานวิจัย /นวัตกรรม
 การพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เป็นห้องสมุดมีชีวิตของสำนักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
๒  ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมหินอ่อนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
๓   E-learning รายวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น

สถานภาพทางสังคมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม

พ.ศ. ๒๕๕๓ – ปัจจุบัน      กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม  อำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชร 
พ.ศ. ๒๕๕๕                   กรรมการยกระดับและพัฒนาการเรียนรู้  จังหวัดกำแพงเพชร
พ.ศ. ๒๕๔๙ – ปัจจุบัน      ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมส่งเสริม
                                    การปกครองท้องถิ่นกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
พ.ศ. ๒๕๕๒ – ปัจจุบัน      ประธานกองทุนสวัสดิการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
พ.ศ. ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน      ที่ปรึกษานักเรียนแลกเปลี่ยน (Rotary Youth Exchange)  (อเมริกา รัสเซีย ฝรั่งเศส แคนาดา
                                      เม็กซิโก บราซิล)  สโมสรโรตารีกำแพงเพชร
พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕      ประธานมูลนิธิโรตารี  สโมสรโรตารีกำแพงเพชร    
พ.ศ. ๒๕๕๔                    ประธานกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากร
                                      ทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สาขาบรรณารักษ์
                                      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 
พ.ศ. ๒๕๕๔                    ประธานกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของ ข้าราชการครูและบุคลากร
                                      ทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สาขาบรรณารักษ์ 
                                      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑
พ.ศ. ๒๕๕๔                    กรรมการคัดเลือกครูสอนดี จังหวัดกำแพงเพชร
พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕      คณะทำงานบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานใน สังกัดกระทรวงมหาดไทย
                                    (จังหวัดกำแพงเพชร)
พ.ศ. ๒๕๕๓                    ประธานคณะอนุกรรมการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาวิทยาลัยชุมชนเครือข่ายอุดมศึกษา
                                    ภาคเหนือตอนล่าง

อื่นๆ

รางวัลเกียรติคุณที่ได้รับ
พ.ศ. ๒๕๕๕                  ศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทผู้บริหาร  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  เนื่องในโอกาสครบรอบ ๙๐ ปี                                     ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
พ.ศ. ๒๕๕๑                   ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ จากกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๐                   ข้าราชการตัวอย่าง  จากกระทรวงศึกษาธิการ