ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพคุณ  ชูทัน
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

วัน เดือน ปี เกิด  ๒๑  สิงหาคม    พ.ศ.  ๒๕๐๘  อายุ    ๔๘  ปี
ประวัติการศึกษา

  1. การศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาอุตสาหกรรมศิลป์ ก่อสร้าง วิทยาลัยครูจันทรเกษม

2536    การศึกษามหาบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน
2555    การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ระดับ ๘     
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร        

ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์

ผู้ทรงคุณวุฒิจังหวัดกำแพงเพชร ด้านการผังเมืองและการจัดรูปที่ดิน
รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ผลงานวิจัย

นพคุณ ชูทัน. (2536). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระประเภทช่างอุตสาหกรรม ในโรงเรียนมัธยมศึกษา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
นพคุณ ชูทันและคณะ. (2550). การศึกษาความเหมาะสมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียพร้อมทั้งระบบระบายน้ำเมื่อเกิดภาวะน้ำท่วมขังเทศบาลลานกระบือ. กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (หัวหน้าโครงการ)
นพคุณ ชูทันและคณะ. (2551). โครงการติดตาม ประเมินผล แผนสื่อสารสาธารณะ เพื่อการผลิตไฟฟ้าสำหรับประชาชนแบบมีส่วนร่วม ระหว่างโรงไฟฟ้ากับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า 2551. กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (หัวหน้าโครงการ)
นพคุณ ชูทันและคณะ. (2551). การสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างโรงไฟฟ้ากับชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล 2551. กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (หัวหน้าโครงการ)
นพคุณ ชูทันและคณะ. (2552). โครงการติดตาม ประเมินผล แผนสื่อสารสาธารณะ เพื่อการผลิตไฟฟ้าสำหรับประชาชนแบบมีส่วนร่วม ระหว่างโรงไฟฟ้ากับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า 2552. กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (หัวหน้าโครงการ)
นพคุณ ชูทันและคณะ. (2552). การสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างโรงไฟฟ้ากับชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล 2552. กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (หัวหน้าโครงการ)
นพคุณ ชูทัน. (2555). ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนเมืองน่าอยู่ตามอัตลักษณ์เมืองมรดกโลก จังหวัดกำแพงเพชร. กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
นพคุณ ชูทันและคณะ. (2555). การพัฒนาสารเทศเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมเมืองมรดกโลกกำแพงเพชร. กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (หัวหน้าโครงการและกำลังดำเนินการ)
นพคุณ ชูทันและคณะ. (2555). โครงการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนกำแพงเพชร: จังหวัดน่าอยู่. กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (หัวหน้าโครงการและกำลังริเริ่มโครงการภายใต้งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.)

หนังสือและเอกสารประกอบการสอน

นพคุณ ชูทัน. (2548). สิ่งแวดล้อมกับสถาปัตยกรรม. กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
นพคุณ ชูทัน. (2548). วิศวกรรมความปลอดภัย. กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
งานบริการวิชาการอื่นๆ
1) นักวิชาการโครงการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนกำแพงเพชรน่าอยู่ ของสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (ปี 2555-ปัจจุบัน)
2) ประธานเครือข่ายวิจัยและการเรียนรู้(ชุมชน) จังหวัดกำแพงเพชร
3) ที่ปรึกษาตลาดชุมชน (ตลาดเมืองร้อยกรุ)