นายกสภามหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์  โพธิแก้ว
 

การศึกษา

 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรปริญญาบัณฑิต สาขาจิตวิทยา (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาเอก Counselor Education จาก Northern Illinois University โดยทุน Fulbright
 • ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประสบการณ์

 • คณะกรรมการบริหาร คณะจิตวิทยา ปี พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2551
 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะจิตวิทยา ปี พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2551
 • นายกสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2551
 • พัฒนาบุคลากรหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนโดยประยุกต์หลักพุทธศาสนามาใช้ในงานจิตวิทยา

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • ปัจจุบัน (ปี พ.ศ.2559) ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • President ของ Asean Regional Union of Psychological Societies ซึ่งประกอบด้วยสมาคมนักจิตวิทยาของ 10 ประเทศอาเซียน(ปี 2010-2013)
 • ทำหน้าที่สอน วิจัย เผยแพร่ และบริการงานด้านจิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาแนวพุทธ
 • ผู้ก่อตั้งสถาบันรากแก้ว – สถาบันจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ
 • เป็นที่ปรึกษาประจำหลักสูตรจิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และให้บริการงานจิตวิทยาการปรึกษา / จิตรักษาแนวพุทธ

รางวัล

 • รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ อาจารย์ด้านการเรียนการสอน ระดับดีมาก จากกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประจำปี พ.ศ. 2552