คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
       
  นายกสภามหาวิทยาลัย  
     
   
     
  รองศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว  
     
 

     
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
       
 
       
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา โฆวิไลกูล รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม
       
       
ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ รองศาสตราจารย์บุญสวาท พฤกษิกานนท์ ดร.สมพร จองคำ นายสมจิตร ลิ้มลือชา
       
 
       
นายสุชาติ จึงกิจรุ่งโรจน์ นายสุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา นายอนุสสรณ์ แสงพุฒ  
       

 
ประธานส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัย
   
 
นายอำนาจ นันทหาร
       

     
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
 
     
  รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก  
     

     
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร  
     
       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์ แจ่มผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน รอดกำเหนิด
       

     
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ  
       
       
รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ โชชัย รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย วงษ์นายะ อาจารย์แดนชัย เครื่องเงิน อาจารย์ชูวิทย์ ไชยเบ้า
       

   
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
   
   
อาจารย์พรหมเมศ วีระพันธ์ รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน