กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี ๒๕๕๔
.............................................................................................................