ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชการที่ไม่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่ยอมรับระดับนานาชาติ พ.ศ.๒๕๕๗

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วย การกำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญในการปรับปรุงและการพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วย การรับจ่ายในการจัดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนและเบี้ยปรุมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๔๙ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วย การจ่ายเงินในการจัดการศึกษาระดับมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗