มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔
............................................................................................................
มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔
............................................................................................................
มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔
............................................................................................................
มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔
............................................................................................................
มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔
............................................................................................................
มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓
............................................................................................................
มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/ ๒๕๕๓
............................................................................................................
มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๓
............................................................................................................
  มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๓
............................................................................................................
  มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๓
............................................................................................................
  มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๓
............................................................................................................
  มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๓
............................................................................................................
 

มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๓
............................................................................................................
มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๓
.............................................................................................................
มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๓
.............................................................................................................
มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๓
.............................................................................................................