ราย
รายละเอียดและขั้นตอนการใช้งานระบบ e-Personal
 
         มหาวิทยาลัยฯ กำหนดให้บุคลากรขออนุญาตไปราชการและการลาทุกประเภท ผ่านระบบบริหารบุคคลแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Personal) โดยบุคลากรต้องกรอกข้อมูลด้วยตนเอง ผ่านระบบฯ และหัวหน้าหน่วยงานอนุมัติผ่านระบบ e-Personal
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป
         สามารถ Doawnload File คู่มือการใช้งานระบบ ดังต่อไปนี้

          คู่มือการใช้ระบบการบริหารงานบุคคลแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Personal) ระดับคณบดี/ผู้อำนวยการ
          คู่มือการใช้ระบบการบริหารงานบุคคลแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Personal) ระดับประธานโปรแกรมวิชา/หัวหน้างาน
          คู่มือการใช้ระบบการบริหารงานบุคคลแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Personal) สำหรับบุคลากร
          คู่มือการใช้ระบบการบริหารงานบุคคลแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Personal) สำหรับงานธุรการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
          คู่มือการใช้ระบบการบริหารงานบุคคลแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Personal) สำหรับงานการเจ้าหน้าที่ฯ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
 
         คำแนะนำสำหรับผู้ใช้
 
         1. หลังได้รับ Username และ Password แล้ว ควรทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ใหม่
         2. หากระบบมีความขัดข้องระหว่างการเริ่มใช้งาน
              - กรณีการขออนุญาตไปราชการ ให้ติดต่อ นางสาวสุวิมล อุ่นละม้าย เบอร์โทรติดต่อภายใน 1070
              - กรณีการขออนุญาตลาทุกประเภท ให้ติดต่อ นางสาวกรรณิกา อินแผลง เบอร์โทรติดต่อภายใน 1101
 
 
 
 

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
โทร. 055-706555 ต่อ 1070,1100,1101