แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


คำชี้แจง
  แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และข้อมูลบางส่วนจะนำไปปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อสนองต่อการบริการ
ให้มากที่สุด ซึ่งคำตอบของท่านทุกข้อมีความสำคัญยิ่ง
              

ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
     
1. เพศ *
2. สถานภาพ *
3. สังกัด/หน่วยงาน *
4. การเข้าใช้โดยประมาณ *
5. วัตถุประสงค์การใช้งานเว็บไซต์ของท่าน *  
       
ส่วนที่ 2
ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ *  

 
รายการ ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย

น้อยที่สุด

1. รูปแบบการแสดงผล ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความเหมาะสม
2. ข้อมูลเป็นประโยชน์ ตรงตามความต้องการใช้งาน
3. ข้อมูลมีความทันสมัยและน่าสนใจ
4. การเข้าถึง/ดาวน์โหลดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
5. มีการจัดหมวดหมู่ของข้อมูล สะดวกต่อการค้นหา
6. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
7. ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้เว็บไซต์

 

จุดเด่นของเว็บไซต์ :
จุดที่ควรปรับปรุง :
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :