:: เกี่ยวกับหน่วยงาน ::
   ข้อมูลทั่วไป
   โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน
   กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย
   คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบภายใน
ระดับคณะ ศูนย์ สำนัก
   แผนการตรวจสอบระยะยาว
   แผนการตรวจสอบภายใน
   หลักเกณฑ์การพิจารณาระดับความเสียง
   แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)
   มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน
:: คู่มือ ::
   คู่มือปฏิบัติการบัญชีและรายงานทางการเงิน
   แนวทางการตรวจสอบการบริหารงบลงทุน
   แนวทางการตรวจสอบระบบฯด้านสารสนเทศ
   แนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
   แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
และการประเมินผลการควบคุมภายใน
   แนวทางการประกันคุณภาพ งานตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ
   คู่มือการประเมินตนเอง
   คู่มือตรวจสอบการดำเนินงาน performance
   คู่่มือประเมินความเสี่ยง risk assessment 2556
   แนวทางการบริหารความเสี่ยงเพื่อวางแผน
การตรวจสอบ
   คู่มือการจัดวางระบบการควบคุมภายในและ
การประเมินผล

:: สาระน่ารู้ ::
   การควบคุมภายในและการประเมินผล
   แนวทางการควบคุมภายในฯ
   สรุปผลการประเมินผลฯ
   การบริหารความเสี่ยง
 
:: แบบฟอร์มงาน ::
Download แบบฟอร์มบริหารความเสี่ยง (RM-RM5) ประจำปี 2559
Download แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ
ประจำปี 2559

Download แบบฟอร์มการควบคุมภายใน


 
 
 
:: Link ที่เกี่ยวข้อง ::
   กรมบัญชีกลาง
   สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
   กระทรวงการคลัง
   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดีใหม่ อาคาร 14
โทรศัพท์ 055-706555 ต่อ 1021