หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ซึ่งอยู่ในระหว่างการลาศึกษาต่อเต็มเวลา พ.ศ.๒๕๕๘
สัญญาอนุญาตให้อาจารย์ไปศึกษาภายในประเทศ
สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาภายในประเทศ
สัญญารับทุนการศึกษาจากเงินกองทุนพัฒนาข้าราชการและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 

งานการเจ้าหน้าที่และนิติกร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
โทร. 055-706555 ต่อ 1104,1105