ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการ พ.ศ.2558
ระเบียบสวัสดิการภายในส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ.๒๕๕๙
ระเบียบว่าด้วยการเงินและการบัญชีของเงินกองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ.๒๕๕๙
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วยทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุคลากร พ.ศ.๒๕๕๙
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วยการกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๕๙
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วยการจัดบริการวิชาการและจัดหารายได้ พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ซึ่งอยู่ในระหว่างการลาศึกษาต่อเต็มเวลา พ.ศ. ๒๕๕๘
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรว่าด้วย กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินทุนสนับสนุนการศึกษาของข้าราชการและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วยกองทุนพัฒนาข้าราชการและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ.๒๕๔๗
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ.๒๕๕๕
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการลา ของพนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง และลูกจ้างชั่วคราวในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ.๒๕๕๕
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน พ.ศ.๒๕๕๖
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วย เงินประจำตำแหน่งวิชาการและเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งวิชาการที่ได้รับสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๕
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๕๕
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ.๒๕๕๕
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วยงานบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๙
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.๒๕๔๗
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี พ.ศ.๒๕๔๗
หลักเกณฑ์ และวิธีการลา ของพนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง และลูกจ้างชั่วคราวในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ.๒๕๕๕
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
คู่มือจรรยาบรรณของข้าราชการและบุคลากร
คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ข้อกำหนดพฤติกรรมด้าน คุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การกำหนดสมรรถนะที่คาดหวัง สำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การกำหนดสมรรถนะสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง การเทียบตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินทุนสนับสนุนการศึกษาของข้าราชการและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซ่อมแซมบ้านพักราชการ พ.ศ.๒๕๕๓
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วยการให้อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วยการลาออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตักเตือน การมีคำสั่ง หรือการทำทัณฑ์บน พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๔