รับสมัครคณาจารย์ประจำ

เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จากสภาคณาจารย์ประจำ

ประกาศ/กำหนดการ

การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จากสภาคณาจารย์ประจำ

คลิกดูไฟล์นำเสนอ

แนวปฏิบัติ

กำหนดแนวปฏิบัติในการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จากสภาคณาจารย์ประจำ

คลิกดูไฟล์นำเสนอ

ยกเลิกประกาศรายชื่อคณาจารย์ประจำผู้สมัครเข้ารับการเลือก

ยกเลิกประกาศรายชื่อคณาจารย์ประจำผู้สมัครเข้ารับการเลือกการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จากคณาจารย์ประจำ

คลิกดูไฟล์นำเสนอ

รายชื่อคณาจารย์ประจำผู้มีสิทธิเลือก

รายชื่อคณาจารย์ประจำผู้มีสิทธิเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จากสภาคณาจารย์ประจำ

คลิกดูไฟล์นำเสนอ


สอบถามเพิ่มเติม

งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ สำนักงานอธิการบดี

055-706555 ต่อ 1104