สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

การเข้าพักอาคารที่พักบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร