การสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
และการสรรหาผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

การสรรหาคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ และคณะพยาบาลศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ(ฉบับที่ 2)

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ(ฉบับที่ 3)

แบบประมวลประวัติและผลงานของผู้สมัคร หรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ข้อบังคับ

คณะพยาบาลศาสตร์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

แบบประมวลประวัติและผลงานของผู้สมัคร หรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ข้อบังคับ

การสรรหาผู้อำนวยการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

บัตรเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

แบบประมวลประวัติและผลงานของผู้เสนอชื่อตนเอง หรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ข้อบังคับ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2547

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานเลขานุการ (รัชนีวรรณ หลิมมงคล คุณหนิง) โทร.1058