บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รับสมัครนักศึกษา-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561
 • เช่าตัดครุย
 • < a href="" target="_blank">อบรมพวิกฤตมหาวิทยาลัย โจทย์ใหญ่ที่มหาวิทยาลัยต้องเร่งปรับตัว
 • กำหนดสอบมาตรฐานวัดความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1/2561
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับทุน
 • กำหนดลงทะเบียน เพิ่ม-ถอน รายวิชา
 • บริจาคโลหิต
 • banner-qualitative-research
 • เขียนโครงร่างอย่างไรให้ได้ทุน
 • การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4
 • อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย
 • แสดงเจตจำนงค์ต่อต้านคอรัปชั่น
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561 เช่าตัดครุย อบรมพวิกฤตมหาวิทยาลัย โจทย์ใหญ่ที่มหาวิทยาลัยต้องเร่งปรับตัว กำหนดสอบมาตรฐานวัดความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับทุน กำหนดลงทะเบียน เพิ่ม-ถอน รายวิชา บริจาคโลหิต banner-qualitative-research เขียนโครงร่างอย่างไรให้ได้ทุน การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4 อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย แสดงเจตจำนงค์ต่อต้านคอรัปชั่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์
 • ระบบและกลไก มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • คู่มือการป้งกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 • งด ให้-รับ สินบน
 • มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
 • No Form
 • No Smoking No alcohol
 • ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง
 • Green Office KPRU
 • แนวนโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • พระราชฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 9 ปี 2560
 • พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 ปี 2560
 • ติดต่อ สอบถามทุนกู้ยืม กยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • ติดต่อขอรับ username และ password อินเทอร์เน็ตได้ที่งานพัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสาร
 • เชิญชวนใช้บริการ Office 365 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • สนับสนุนให้ใช้ username และ password ของตัวเองในการใช้งานอินเทอร์เน็ต
 • บริการข้อมูลด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ระบบและกลไก มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คู่มือการป้งกันผลประโยชน์ทับซ้อน งด ให้-รับ สินบน มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ No Form No Smoking No alcohol ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง Green Office KPRU แนวนโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พระราชฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 9 ปี 2560 พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 ปี 2560 ติดต่อ สอบถามทุนกู้ยืม กยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ติดต่อขอรับ username และ password อินเทอร์เน็ตได้ที่งานพัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสาร เชิญชวนใช้บริการ Office 365 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สนับสนุนให้ใช้ username และ password ของตัวเองในการใช้งานอินเทอร์เน็ต บริการข้อมูลด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ข่าวประกวด แข่งขัน-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประกวด แข่งขัน

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ผู้ใช้งานออนไลน์

ผู้ใช้งานทั้งหมด

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
055-706-555 | 055-706-518
Webmaster