Kamphaeng Phet Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
ตราสัญลักษณ์และชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • < a href="#" target="_blank">การวิเคราะห์และประเมินค่างานและการจัดคู่มือปฏิบัติงานหลักสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
 • < a href="" target="_blank">ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับรางวัลชมเชย นักจัดรายการวิทยุ
 • < a href="" target="_blank">กำหนดสอบกลางภาคเรียน ปีการศึกษาที่ 1/2561
 • สอบภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 3 รอบพิเศษ
 • การอบรมหลักการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น Basic English Writing
 • < a href="#" target="_blank">อบรม OP EdPEx สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
 • ทุนมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation) ปีการศึกษา 2561
 • สอบคอม
 • เช่าตัดครุย
การวิเคราะห์และประเมินค่างานและการจัดคู่มือปฏิบัติงานหลักสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับรางวัลชมเชย นักจัดรายการวิทยุ กำหนดสอบกลางภาคเรียน ปีการศึกษาที่ 1/2561 สอบภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 3 รอบพิเศษ การอบรมหลักการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น Basic English Writing อบรม OP EdPEx สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ทุนมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation) ปีการศึกษา 2561 สอบคอม เช่าตัดครุย

ปฏิทินกิจกรรม

กำหนดการโครงการอบรมหลักการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น Basic English Writing ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์


กำหนดการสอบกลางปลายภาคเรียน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


กำหนดการสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 1/2561 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์


กำหนดการสอบปลายภาคเรียน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์
 • ติดต่อขอรับ username และ password อินเทอร์เน็ตได้ที่งานพัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสาร
 • เชิญชวนใช้บริการ Office 365 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • สนับสนุนให้ใช้ username และ password ของตัวเองในการใช้งานอินเทอร์เน็ต
 • ติดต่อ สอบถามทุนกู้ยืม กยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • พระราชฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 9 ปี 2560
 • พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 ปี 2560
 • บริการข้อมูลด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • ระบบและกลไก มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • คู่มือการป้งกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 • งด ให้-รับ สินบน
 • มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
 • Green Office KPRU
 • แนวนโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ติดต่อขอรับ username และ password อินเทอร์เน็ตได้ที่งานพัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสาร เชิญชวนใช้บริการ Office 365 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สนับสนุนให้ใช้ username และ password ของตัวเองในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ติดต่อ สอบถามทุนกู้ยืม กยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พระราชฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 9 ปี 2560 พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 ปี 2560 บริการข้อมูลด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระบบและกลไก มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คู่มือการป้งกันผลประโยชน์ทับซ้อน งด ให้-รับ สินบน มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ Green Office KPRU แนวนโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข่าวประกวด แข่งขัน-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประกวด แข่งขัน

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ผู้ใช้งานออนไลน์

ผู้ใช้งานทั้งหมด

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
055-706-555 | 055-706-518
Webmaster