บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
ตราสัญลักษณ์และชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สารจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เอกสารประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานรัฐ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ส่งเสริมสิทธิการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางราชการของประชาชน เพื่อแจ้งข่าวสาร และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

เว็บไซต์ KPRU ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านได้อ่านและเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ยอมรับ

จำนวนผู้เยี่ยมชม

292,296

เริ่ม 26-06-2562 | 1