บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
ตราสัญลักษณ์และชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สารจากรักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เอกสารประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานรัฐ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ส่งเสริมสิทธิการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางราชการของประชาชน เพื่อแจ้งข่าวสาร และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้กับบุอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

ฉบับที่ 8

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565

E-BOOK PDF

ฉบับที่ 7

วันที่ 1 เมษายน 2565

E-BOOK PDF

ฉบับที่ 6

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

E-BOOK PDF

ฉบับที่ 5

วันที่ 20 มกราคม 2565

E-BOOK PDF

ฉบับที่ 4

วันที่ 11 มกราคม 2565

E-BOOK PDF

ฉบับที่ 3

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

E-BOOK PDF

ฉบับที่ 2

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

E-BOOK PDF

ฉบับที่ 1

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564

E-BOOK PDF
จำนวนผู้เยี่ยมชม

725,894

เริ่ม 26-06-2562