สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

KPRU Budda image


พระพุทธวิธานปัญญาบดี

ศูนย์รวมแห่งความรู้ และวิทยาการ

พระพุทธ หมายถึง พระพุทธรูปอันเป็นที่เคารพสักการะ
วิธาน หมายถึง ความรู้
ปัญญา หมายถึง ความรู้
บดี หมายถึง ผู้เป็นใหญ่