สักทอง ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

University Tree


ต้นสักทอง

ต้นไม้ ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย คือ ต้นสักทอง เป็นไม้ที่สำคัญที่สุดของประเทศไทย เพราะเป็นต้นไม้ที่มีค่า และมีราคาสูงกว่าไม้ชนิดอื่น ไม้สักทองเป็นไม้ ที่มีเนื้อสวยงาม ทั้งลักษณะของสีและลวดลายไม้ เป็นไม้ยืนต้นที่มีอายุนานนับร้อยปี และเป็นไม้ที่ขึ้น ทางภาคเหนือของประเทศไทย


สักทอง เป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในลักษณะ ดังนี้

1. เป็นไม้ยืนต้นที่มีรากแก้วหยั่งลึกไปในดิน มีความมั่นคงหนักแน่นเปรียบได้กับความรักสามัคคี กลมเกลียวในหมู่นักศึกษา

2. เป็นไม้ที่มีลำต้นสูงใหญ่ มีสีสันและลวดลายที่สวยงาม มีความงดงามเปรียบได้กับความยิ่งใหญ่ และความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยที่เป็นสถาบันการศึกษาแห่งนี้

3. เป็นไม้ที่มีราคาสูง เป็นที่ต้องการของประชาชน เปรียบได้กับความมีคุณภาพของนักศึกษา