บุคลากร นักศึกษา รวม facebook เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
ตราสัญลักษณ์และชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

นายกสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว
รองศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว
Assoc. Prof. Soree Pokaeo

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก
Assoc. Prof. Dr.Sombat Noparak
ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
Professor Dr. Chutima Sacchanand
รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง
รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง
Assoc. Prof. Surachai Khanmuang
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม
Asst. Prof. Dr. Charoenwit Sompongtam
รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา
รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา
Assoc. Prof. Dr.Vithaya Jansila
รองศาสตราจารย์บุญสวาท พฤกษิกานนท์
รองศาสตราจารย์บุญสวาท พฤกษิกานนท์
Assoc. Prof. Boonsawat Prugsiganont
ดร.สมพร จองคำ
ดร.สมพร จองคำ
Dr.Somporn Chongkum
นายสมจิตร ลิ้มลือชา
นายสมจิตร ลิ้มลือชา
Somchit Limluecha
นายสุชาติ จึงกิจรุ่งโรจน์
นายสุชาติ จึงกิจรุ่งโรจน์
Suchat Jungkijrungroj
นายสุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา
นายสุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา
Suchat Triratwatthana
รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง
รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง
Assoc. Prof. Voravuth Thepthong

ประธานส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัย

นายอำนาจ นันทหาร
นายอำนาจ นันทหาร
Umnaj Nanthaharn

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
Assoc. Prof. Dr. Suwit Wongboonmak

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ
Asst. Prof. Rattana Rakkan
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี
Asst. Prof. Chatchai Puakdee
ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส
ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส
Dr. Suphaporn Pongpinyo-O-pas
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน รอดกำเหนิด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน รอดกำเหนิด
Asst. Prof. Suchin Rodgumnoed

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

ผศ.ดร.เทพ เกื้อทวีกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพ เกื้อทวีกุล
Asst. Prof. Dr. Thep Kueathaweekun
ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต
ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต
Dr. Kamonwat Phuwichit
อาจารย์ตรรกพร สุขเกษม
อาจารย์ตรรกพร สุขเกษม
Aj.Takaporn Sukkaseam
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล
Asst. Prof. Dr. Pruettipol Pruettikul

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ บัวเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ บัวเทศ
Asst. Prof. Dr. Wisanu Buathes

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน
รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน
Assoc. Prof. Wisit Thanyavun

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มกราคม 2563

จำนวนผู้ใช้งาน

เริ่ม 20-06-2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
055-706-555 | 055-706-518
e-mail