บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
ตราสัญลักษณ์และชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

นายกสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว
รองศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว
Assoc. Prof. Soree Pokaeo, Ph.D.

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก
Assoc. Prof. Sombat Noparak, Ph.D.
ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
Prof. Emeritus Chutima Sacchanand, Ph.D.
รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง
รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง
Assoc. Prof. Surachai Khanmuang
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม
Asst. Prof. Charoenwit Sompongtam, Ph.D.
ศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา
ศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา
Professor Vithaya Jansila, Ph.D.
รองศาสตราจารย์บุญสวาท พฤกษิกานนท์
รองศาสตราจารย์บุญสวาท พฤกษิกานนท์
Assoc. Prof. Boonsawat Prugsiganont
ดร.สมพร จองคำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. สมพร จองคำ
Adjunct Asst. Prof. Somporn Chongkum, Ph.D.
นายสมจิตร ลิ้มลือชา
นายสมจิตร ลิ้มลือชา
Somchit Limluecha
นายสุชาติ จึงกิจรุ่งโรจน์
นายสุชาติ จึงกิจรุ่งโรจน์
Suchat Jungkijrungroj
นายสุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา
นายสุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา
Suchat Triratwatthana
รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง
รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง
Assoc. Prof. Voravuth Thepthong

ประธานส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัย

นายมนต์ชัย  รุ่งชาญชัย
นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย
Monchai Rungchanchai

รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียานุช พรหมภาสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียานุช พรหมภาสิต
Asst. Prof. Preeyanuch Prompasit, Ph.D.

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร

ชาลี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาลี ตระกูล
Asst. Prof. Charlee Trakoon, Ph.D.
ปรีชา
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปัญญา
Assoc. Prof. Preecha Panya, Ph.D.

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

ผศ.ดร.วิษณุ บัวเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ บัวเทศ
Asst. Prof. Witsanu Buathes, Ph.D.
รศ.ดร.ประดิษฐ์  นารีรักษ์
รองศาสตราจารย์ ดร. ประดิษฐ์ นารีรักษ์
Assoc. Prof. Pradit Nareerak, Ph.D.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แดนชัย เครื่องเงิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แดนชัย เครื่องเงิน
Asst. Prof. Danchai Kreungngern, Ph.D.
ดร.ยุทธนา พันธ์มี
ดร. ยุทธนา พันธ์มี
Yutthana Punmee, Ph.D.

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจบ ขวัญมั่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจบ ขวัญมั่น
Asst. Prof. Prajob Khwanmun, Ph.D.

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน
รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน
Assoc. Prof. Wisit Thanyavun

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 มิถุนายน 2564
จำนวนผู้เยี่ยมชม

473,379

เริ่ม 26-06-2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
055-706-555 | 055-706-518
sarabankpru@kpru.ac.th