บุคลากร นักศึกษา รวม facebook เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
ตราสัญลักษณ์และชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

นายกสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว
รองศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว
Assoc. Prof. Soree Pokaeo

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก
Assoc. Prof. Dr.Sombat Noparak
ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
Professor Dr. Chutima Sacchanand
รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง
รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง
Assoc. Prof. Surachai Khanmuang
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม
Asst. Prof. Dr. Charoenwit Sompongtam
รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา
รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา
Assoc. Prof. Dr.Vithaya Jansila
รองศาสตราจารย์บุญสวาท พฤกษิกานนท์
รองศาสตราจารย์บุญสวาท พฤกษิกานนท์
Assoc. Prof. Boonsawat Prugsiganont
ดร.สมพร จองคำ
ดร.สมพร จองคำ
Dr.Somporn Chongkum
นายสมจิตร ลิ้มลือชา
นายสมจิตร ลิ้มลือชา
Somchit Limluecha
นายสุชาติ จึงกิจรุ่งโรจน์
นายสุชาติ จึงกิจรุ่งโรจน์
Suchat Jungkijrungroj
นายสุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา
นายสุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา
Suchat Triratwatthana
รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง
รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง
Assoc. Prof. Voravuth Thepthong

ประธานส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัย

นายอำนาจ นันทหาร
นายอำนาจ นันทหาร
Umnaj Nanthaharn

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
Assoc. Prof. Dr. Suwit Wongboonmak

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร

ชาลี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาลี ตระกูล
Asst. Prof. Dr.Charlee Trakoon
ปรียานุช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียานุช พรหมภาสิต
Asst. Prof. Dr. Preeyanuch Prompasit
ชัชชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี
Asst. Prof. Chatchai Puakdee
ปรัชญา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา ชะอุ่มผล
Asst. Prof. Pratya Cha-umphol

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

ผศ.ดร.เทพ เกื้อทวีกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพ เกื้อทวีกุล
Asst. Prof. Dr. Thep Kueathaweekun
ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต
Asst. Prof. Dr. Kamonwat Phuwichit
อาจารย์ตรรกพร สุขเกษม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แดนชัย เครื่องเงิน
Asst. Prof. Danchai Kreungngern
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล
อาจารย์ยุทธนา พันธ์มี
Aj.Yutthana Punmee

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ บัวเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ บัวเทศ
Asst. Prof. Dr. Wisanu Buathes

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน
รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน
Assoc. Prof. Wisit Thanyavun

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2563
จำนวนผู้เยี่ยมชม

208,686

เริ่ม 26-06-2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
055-706-555 | 055-706-518
kpru.pr@kpru.ac.th