บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
ตราสัญลักษณ์และชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คณะกรรมการสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ประวัติ

นายกสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก
Assoc. Prof. Sombat Noparak, Ph.D.
(ประวัติ)

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


ประธานส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัย

นายมนต์ชัย  รุ่งชาญชัย
นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย
Mr.Monchai Rungchanchai
(ประวัติ)

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียานุช พรหมภาสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียานุช พรหมภาสิต
Asst. Prof. Preeyanuch Prompasit, Ph.D.

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร

พธูรำไพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูรำไพ ประภัสสร
Asst. Prof. Phatooramphai Parphatsorn, Ph.D
ปรีชา
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปัญญา
Assoc. Prof. Preecha Panya, Ph.D.
ชัชชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชชัย พวกดี
Asst. Prof. Chatchai Puakdee, Ph.D.
ชญาดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชญาดา กลิ่นจันทร์
Asst. Prof. Chayada Klinchan, Ph.D.

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

แดนชัย เครื่องเงิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แดนชัย เครื่องเงิน
Asst. Prof. Danchai Kreungngern, Ph.D.
 พลอยพรรณ สอนสุวิทย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พลอยพรรณ สอนสุวิทย์
Assoc. Prof. Ployphan Sornsuwit, Ph.D.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แดนชัย เครื่องเงิน
อาจารย์สุภาภรณ์ หมั่นหา
Suphaporn Munha
สันติ คู่กระสังข์
อาจารย์สันติ คู่กระสังข์
Santi Kookrasang

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

รศ.ดร.ปาจรีย์  ผลประเสริฐ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
Assoc. Prof. Pajaree Ponprasert, Ph.D.

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน
รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน
Assoc. Prof. Wisit Thanyavun

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 กุมภาพันธ์ 2567

เว็บไซต์ KPRU ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านได้อ่านและเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ยอมรับ

จำนวนผู้เยี่ยมชม

314,076

เริ่ม 26-06-2562 | 4