บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
ตราสัญลักษณ์และชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เบอร์โทรศัพท์ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


ลำดับ ฝ่ายงาน/บุคลากร เบอร์โทร สังกัด
1 อธิการบดี 1001/055-721880 ผู้บริหาร
2 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ผศ.รัตนา) 1002 ผู้บริหาร
3 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ  (ผศ.ดร.ปรียานุช) 1003 ผู้บริหาร
4 รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม (ผศ.ชัชชัย) 1005 ผู้บริหาร
5 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รศ.วิสิฐ) 1006 ผู้บริหาร
6 รองอธิการบดี 1007 ผู้บริหาร
7 ผู้ช่วยอธิการบดี (รศ.พรเพ็ญ โชชัย) 1010 ผู้บริหาร
8 ผู้ช่วยอธิการบดี 1009 ผู้บริหาร
9 ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 1050 ผู้บริหาร
10 ประธานสภาอาจารย์และข้าราชการ 1110 ผู้บริหาร
11 งานประชาสัมพันธ์ PR 0 งานประชาสัมพันธ์ PR กองกลาง
12 หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 1090 งานประชาสัมพันธ์ PR กองกลาง
13 วรรณภา รอดจันทร์ (คุณไป๋) 1091 งานประชาสัมพันธ์ PR กองกลาง
14 สมศักดิ์ พูนใจสม  (คุณหรั่ง) 1092 งานประชาสัมพันธ์ PR กองกลาง
15 วุฒิชัย ตรุษลักษณ์ (คุณวุฒิ) 1093 งานประชาสัมพันธ์ PR กองกลาง
16 ศุภลักษณ์ สมโภชน์ (คุณแอน) 1011 งานตรวจสอบภายใน กองกลาง
17 ผู้อำนวยการกองกลาง 1050 กองกลาง
18 อุทมพร  สอนบุญเกิด (คุณตุ๊ก) 1051 กองกลาง
19 อภิชาติ โตยิ่ง (ฝ่ายยาน) 1051 กองกลาง
20 ผ่องศรี  เทพน้อย (คุณน้ำ) 1052 กองกลาง
21 งานเลขานุการ 1057/055-721888 งานเลขานุการ กองกลาง
22 คณารัตน์ พูลเขียว (คุณรัก) 1057 งานเลขานุการ กองกลาง
23 รัชนีวรรณ หลิมมงคล (คุณหนิง) 1058 งานเลขานุการ กองกลาง
24 กนิษฐา กิ่งกังวาลย์ (คุณอ้อม) 1059 งานเลขานุการ กองกลาง
25 ห้องแม่บ้าน 1055 งานเลขานุการ กองกลาง
26 มะลิวัลย์  รอดกำเหนิด  (คุณวัลย์) 1073 งานธุรการ กองกลาง
27 ชมภัค จารุฑีฆัมพร (คุณลักษณ์) 1070 งานธุรการ กองกลาง
28 ภัทรวดี ไกรจันทร์ (คุณภัทร) 1071 งานธุรการ กองกลาง
29 คุณสุวิมล (คุณปลา) 1072 งานธุรการ กองกลาง
30 เอนก บัวสำลี 1074 งานธุรการ กองกลาง
31 งานการเงิน 1060/055-706576 งานการเงิน กองกลาง
32 ปราจิน ไกรทอง (คุณจิน) 1060 งานการเงิน กองกลาง
33 นฤมล ส่งต่าย (คุณมล) 1061 งานการเงิน กองกลาง
34 นางสาววราภรณ์ คล้ามสถิต (คุณฝ้าย) 1062 งานการเงิน กองกลาง
35 ปรางทิพย์ น้ำเงินสกุลณี (คุณทิพย์) 1063 งานการเงิน กองกลาง
36 คุณอุมาพร (งานบัญชี) 1067 งานการเงิน กองกลาง
37 (งานบัญชี) 1068 งานการเงิน กองกลาง
38 (งานบัญชี) 1069 งานการเงิน กองกลาง
39 งานพัสดุ 1080/055-706554 งานพัสดุ กองกลาง
40 ปวีณณัฏฐ์ คงสมนาม (คุณน้อง) 1080 งานพัสดุ กองกลาง
41 นุจรีย์ สรรคพงษ์ (คุณแจง) 1081 งานพัสดุ กองกลาง
42 คุณวิเชษฐ์ เครือวัลย์ 1082 งานพัสดุ กองกลาง
43 ยอดสร้อย ภู่สงค์ (คุณก้อย) 1083 งานพัสดุ กองกลาง
44 ธนิสรณ์ สุขพร้อม (คุณโอชิน) 1084 งานพัสดุ กองกลาง
45 เกศกนก ไทยแท้ (คุณตู่)  1086 งานพัสดุ กองกลาง
46 น้ำทิพย์  สังข์ทอง 1100 งานการเจ้าหน้าที่และนิติกร กองกลาง
47 กรรณิกา อินแผลง (คุณแต) 1101 งานการเจ้าหน้าที่และนิติกร กองกลาง
48 งานตำแหน่งทางวิชาการ  1102 งานการเจ้าหน้าที่และนิติกร กองกลาง
49 คนึงนิจ สรรคพงษ์ (คุณเจ) 1103 งานการเจ้าหน้าที่และนิติกร กองกลาง
50 นิติกร 1104 งานการเจ้าหน้าที่และนิติกร กองกลาง
51 งานอาคารสถานที่ 1121/1124 กองกลาง
52 งานยานพาหนะ 1051 กองกลาง
53 ห้องยานพาหนะ 1181 กองกลาง
54 งานอนุรักษ์พลังงานฯ (ไฟฟ้า) 1169 กองกลาง
55 คุณชฏาพร 1800 งานวิเทศสัมพันธ์และอาเซียน
56 คุณรัตติญาภรณ์ 1801 งานวิเทศสัมพันธ์และอาเซียน
57 คุณปวีณา 1803 งานวิเทศสัมพันธ์และอาเซียน
58 งานไปรษณีย์ราชภัฏ 1076 กองกลาง
59 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (คุณนิว) 1302 กองพัฒนานักศึกษา กองกลาง
60 งานธุรการ (คุณกวาง) 1303 กองพัฒนานักศึกษา กองกลาง
61 งานประกันคุณภาพ (คุณแป๊บ) 1304 กองพัฒนานักศึกษา กองกลาง
62 งานพัสดุ (คุณหนู) 1371 กองพัฒนานักศึกษา กองกลาง
63 งาน กยศ  1372 กองพัฒนานักศึกษา กองกลาง
64 งานการเงิน และ กยศ. (คุณกัญ) 1373 กองพัฒนานักศึกษา กองกลาง
65 งานทุนการศึกษาทั่วไป 1370 กองพัฒนานักศึกษา กองกลาง
66 ห้องพยาบาล (คุณเปิ้ล) 1360 กองพัฒนานักศึกษา กองกลาง
67 งานกีฬาและนันทนาการ (คุณเอฟ) 1320 กองพัฒนานักศึกษา กองกลาง
68 งานองค์การบริหารนักศึกษา (คุณกอล์ฟ) 1321 กองพัฒนานักศึกษา กองกลาง
69 ห้องควบคุม ชั้น 4  1322 กองพัฒนานักศึกษา กองกลาง
70 ภาณุพงษ์ สืบศิริ (ผอ.) 1200 กองนโยบายและแผน กองกลาง
71 ภิญญาพัชญ์ แฉล้มฉัตร (คุณหนึ่ง) 1201 กองนโยบายและแผน กองกลาง
72 ณัฐเวศม์ ชัยมงคล (คุณออย/คุณจุ๊) 1202 กองนโยบายและแผน กองกลาง
73 วิลาวัลย์ ปิ่นมณี (คุณวิ) 1203 กองนโยบายและแผน กองกลาง
74 ศิชา  ขวัญอ่อน (คุณมะแนน) 1204 กองนโยบายและแผน กองกลาง
75 สำนักงาน 7907 สำนักงานบริการวิชาการและจัดหารายได้
76 โรงแรมน้ำเพชร 1155 / 055-706544 - 5 สำนักงานบริการวิชาการและจัดหารายได้
77 โรงน้ำดื่ม 1151 สำนักงานบริการวิชาการและจัดหารายได้
78 สหกรณ์ 1153 สำนักงานบริการวิชาการและจัดหารายได้
79 หอประชุมใหญ่/สวัสดิการ/โรงครัว 1164 สำนักงานบริการวิชาการและจัดหารายได้
80 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ 1169 สำนักงานบริการวิชาการและจัดหารายได้
81 สุนันท์ แหวนประดับ (คุณนก) 1400 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
82 ชรินรัตน์ บุญมาก (คุณไพร) 1401 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
83 พันทิพา เย็นญา (คุณพีส) 1402 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
84 ธีศิษฏ์  กระต่ายทอง 1403 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
85 สถาบันวิจัยและพัฒนา 055 – 721879 / 090-9414809 สถาบันวิจัยและพัฒนา
86 สำนักงานสถาบันวิจัย 1760 สถาบันวิจัยและพัฒนา
87 ชุติมา + สุมาภรณ์ 4231 สถาบันวิจัยและพัฒนา
88 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย 2333 สถาบันวิจัยและพัฒนา
89 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 1601 / 055 -722001 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
90 สำนักงาน 055-712919 พิพิธภัณฑ์เรือนไทย
91 ห้องสุมด 055-712 917 พิพิธภัณฑ์เรือนไทย
92 แฟกซ์ 055-712918 พิพิธภัณฑ์เรือนไทย
93 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 055-706-595 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
94 น้ำพัก  ข่ายทอง  (คุณน้ำ) 1022 งานส่งเสริมวิชาการ
95 กนกร  ทองคำ  (คุณอ้อ) 1023 งานส่งเสริมวิชาการ
96 ชัยเดช ขัตติยะ (คุณเรียว) 1451 งานหลักสูตรและแผนการเรียน
97 ฉัตรทิพย์ สง่า (คุณเติ้ล) 1452 งานหลักสูตรและแผนการเรียน
98 ชุลีพร แสงสุวรรณ์ (คุณชุ) 1453 งานหลักสูตรและแผนการเรียน
99 ผดุงพร พันธ์พืช (คุณแก้ม)  1477 งานทะเบียนและประมวลผล
100 บุษบา เหมือนวิหาร (คุณเล็ก)  1478 งานทะเบียนและประมวลผล
101 มณฑา ตะติยะ (คุณป้าใหญ่) 1479 งานทะเบียนและประมวลผล
102 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (คุณคมกริช) 1460 งานทะเบียนและประมวลผล
103 งานปริญญาเอก 1770 บัณฑิตวิทยาลัย
104 งานปริญญาโท 1780 บัณฑิตวิทยาลัย
105 สำนักสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สายตรง  055 - 706520 สำนักสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
106 ผู้อำนวยการ 1500 สำนักสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
107 งานวารสารชั้น 1  1501 สำนักสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
108 รองผู้อำนวยการ 1502 สำนักสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
109 งานธุรการ 1503 สำนักสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
110 งานบริการยืมคืน ชั้น 2 1520 สำนักสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
111 ห้องโสตทัศนวัสดุ 1531 สำนักสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
112 อาคาร AV 1550 สำนักสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
113 หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์(ICT) 1560 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
114 เลขานุการศูนย์คอมพิวเตอร์ (คุณกนกวรรณ) 1562 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
115 งานพัฒนาระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ (website/e-learning) 1561 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
116 หัวหน้าศูนย์ภาษา 1570 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
117 สำนักงานศูนย์ภาษา 1571 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
118 ห้องสมุดศูนย์ภาษา 1573 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
119 คณะครุศาสตร์ สายตรง  055 - 706519/086-448-4407 คณะครุศาสตร์
120 สำนักงานคณะ 2010 คณะครุศาสตร์
121 ห้องคณบดี 2000 คณะครุศาสตร์
122 ประกันคุณภาพการศึกษาครุศาสตร์ 2270 คณะครุศาสตร์
123 ห้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2270 คณะครุศาสตร์
124 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์   คณะครุศาสตร์
125 กองกิจการนักศึกษา  2028 คณะครุศาสตร์
126 ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะ 2030 คณะครุศาสตร์
127 โปรแกรมวิชาบริหารการศึกษา  2050 คณะครุศาสตร์
128 โปรแกรมวิชาจิตวิทยา 2080 คณะครุศาสตร์
129 โปรแกรมวิชาวิจัยและประเมินผล 2080 คณะครุศาสตร์
130 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู (ป.บัณฑิต) 2051 คณะครุศาสตร์
131 โปรแกรมวิชาพลศึกษา 2210/2211 คณะครุศาสตร์
132 โรงยิมใหม่ 2219 คณะครุศาสตร์
133 โปรแกรมวิชาภาษาจีน  2240 คณะครุศาสตร์
134 โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา  2330 คณะครุศาสตร์
135 โปรแกรมวิชาปฐมวัย 2390 คณะครุศาสตร์
136 โปรแกรมวิชาปฐมศึกษา 2391 คณะครุศาสตร์
137 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ    คณะครุศาสตร์
138 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์   คณะครุศาสตร์
139 โปรแกรมวิทยาศาสตร์ทั่วไป   คณะครุศาสตร์
140 โปรแกรมวิชาภาษาไทย   คณะครุศาสตร์
141 ห้องพักอาจารย์ (อาคาร 12  ชั้น 2) 1751 คณะครุศาสตร์
142 ศูนย์การศึกษาพิเศษ 2091 -2091 คณะครุศาสตร์
143 วิทยาฐานะ 084 6246951/0882720216 คณะครุศาสตร์
144 ป.วิชาชีพครู 096-6638980 คณะครุศาสตร์
145 ศูนย์ศึกษาพัฒนาครู+ฝึกประสบการณ์ 088 2805819 คณะครุศาสตร์
146 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สายตรง  055 - 706599 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
147 คณบดี 2510 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
148 กองกิจการนักศึกษา 2530 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
149 โปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 2540 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
150 โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 2541 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
151 โปรแกรมวิชาไฟฟ้า 2650 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
152 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 2665 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
153 โปรแกรมวิชาก่อสร้าง 2680 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
154 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 5/โปรแกรมพลังงาน  2815 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
155 โปรแกรมวิชาโลจิสติก 4330 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
156 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สายตรง  055-721878 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
157 คณบดี 3000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
158 สำนักงานคณะ 3010 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
159 ศูนย์คอมคณะ 3030 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
160 โปรแกรมวิชาดนตรี 3050 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
161 โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน 3080 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
162 โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์ 3120 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
163 โปรแกรมวิชาภาษาไทย ชั้น 1  3180 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
164 โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ 3230 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
165 ห้องสมุดนิติศาสตร์ 3029 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
166 โปรแกรมวิชาภาษาจีน 3380 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
167 โปรแกรม รปศ 3295../.3290 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
168 โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS 3320 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
169 โปรแกรมวิชาปรัชญา 3350 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
170 โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ 3200 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
171 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 3260 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
172 คณะวิทยาการจัดการ สายตรง  055-706511 / แฟกซ์ 055-840741 คณะวิทยาการจัดการ
173 สำนักงานคณะ  (ชั้น 3) 3613 คณะวิทยาการจัดการ
174 ห้องกิจการนักศึกษา(ชั้น 1) 3510 คณะวิทยาการจัดการ
175 ห้องพัสดุคณะ 3512 คณะวิทยาการจัดการ
176 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3670 คณะวิทยาการจัดการ
177 วิทยาการชั้น 6 (นิเทศศาสตร์) 3560 คณะวิทยาการจัดการ
178 โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3590 คณะวิทยาการจัดการ
179 โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร 3610 คณะวิทยาการจัดการ
180 M.K shop  3611 คณะวิทยาการจัดการ
181 โปรแกรมวิชาการตลาด ชั้น 3  3760 คณะวิทยาการจัดการ
182 ห้องประกันคุณภาพการศึกษาทยาการชั้น 4  3640 คณะวิทยาการจัดการ
183 โปรแกรมวิชาการบัญชี   3530 คณะวิทยาการจัดการ
184 โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 3790 คณะวิทยาการจัดการ
185 โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ 3850 คณะวิทยาการจัดการ
186 ห้องคอมพิวเตอร์ (ชั้น 5) 3761 คณะวิทยาการจัดการ
187 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สายตรง  055 – 706516 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
188 คณบดี 4000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
189 สำนักงานคณะ 4010 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
190 ศูนย์คอมคณะ 4030 / 4031 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
191 โปรแกรมวิชาชีววิทยา ตึกจุฬาภรณ์ ชั้น 4 4050 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
192 โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ ตึกจุฬาภรณ์ ชั้น 4  4080 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
193 โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ อาคารคณะวิทย์เก่า 4081 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
194 สำนักงานโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 4110 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
195 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 (ผศ.พรหมเมศ) 4111 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
196 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น 2(อ.สุรินทร์+อ.กีรศักดิ์.) 4112 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
197 ห้องซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 4113 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
198 โปรแกรมวิชาวิทย์ฯ สิ่งแวดล้อม 4140/4141 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
199 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 4170 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
200 โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์  (ศูนย์แพทย์ทางเลือก) 4200 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
201 โปรแกรมวิชาเกษตร (โคนม) 4230 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
202 โปรแกรมวิชาเคมี 4260 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ 4310 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
204 อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 1  (สำนักงานศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ) 1652 อาคารจุฬาภรณ์
205 จุฬาภรณ์ ชั้น 2 โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ 1660 อาคารจุฬาภรณ์
206 จุฬาภรณ์ ชั้น 3 (เมทีนี ทวีผล) 1670 อาคารจุฬาภรณ์
207 จุฬาภรณ์ ชั้น 4 โปรแกรมวิชาชีววิทยา 1680 อาคารจุฬาภรณ์
208 คณบดี 1810 คณะพยาบาลศาสตร์
209 สำนักงานคณะ 1811 คณะพยาบาลศาสตร์
210 โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร สายตรง  055-706-577 โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร
211 สำนักงานโรงเรียนอนุบาลฯ 4601 โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร
212 ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลฯ 4602 โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร
213 ห้องพักอาจารย์ 4603 โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร
214 สโมสรหอพัก   055-722501 หอพักนักศึกษา
215 หออัมพวัน 7901/ 055-706578 หอพักนักศึกษา
216 หอพุทธรักษา 7902/ 055-706549 หอพักนักศึกษา
217 หอปาริชาติ 7903 / 055-706550 หอพักนักศึกษา
218 หอสุพรรณิการ์/ราชาวดี 7904 หอพักนักศึกษา
219 หออินทนิล 7905 / 055-706513 หอพักนักศึกษา
220 หอขจีรัตน์ 7906 / 055-706514 หอพักนักศึกษา
221 หอไตรตรึงษ์ 7907 / 055-706515 หอพักนักศึกษา
222 หัวหน้า รปภ. 093-923-8526 งานรักษาความปลอดภัย
223 สโมสรอาจารย์ 7908 งานรักษาความปลอดภัย
224 ป้อมยาม (หลังสถาบัน) 7909 งานรักษาความปลอดภัย
225 ป้อมยาม (น้ำเพชร) 7910 งานรักษาความปลอดภัย
226 ห้องเวรรักษาการณ์ 7911 งานรักษาความปลอดภัย
227 แฟลต อาคาร 1 7863 แฟลตมหาวิทยาลัย
228 แฟลต อาคาร 2 7825 แฟลตมหาวิทยาลัย
229 ห้องอธิการบดี 8014 อาคารสำนักงานอธิการบดี แม่สอด
230 ห้องผู้อำนวยการ 8015 อาคารสำนักงานอธิการบดี แม่สอด
231 งานธุรการ 8000 อาคารสำนักงานอธิการบดี แม่สอด
232 งานการเงินแม่สอด 8003 อาคารสำนักงานอธิการบดี แม่สอด
233 งานแผน 8006 อาคารสำนักงานอธิการบดี แม่สอด
234 งานกองการเจ้าหน้าที่และนิติกร 8009 อาคารสำนักงานอธิการบดี แม่สอด
235 งานประชาสัมพันธ์ 8010 อาคารสำนักงานอธิการบดี แม่สอด
236 ห้องพักอาจารย์ ชั้น 1  8016 อาคารส่งเสริมและส่งออกอัญมณี แม่สอด
237 ห้องพัสดุ ชั้น 1 8019 อาคารส่งเสริมและส่งออกอัญมณี แม่สอด
238 ห้อง LAB ชั้น 2  8023 อาคารส่งเสริมและส่งออกอัญมณี แม่สอด
239 ห้องพักอาจารย์ 1 8026 อาคารเรียนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แม่สอด
240 ห้องพักอาจารย์ 2 8031 อาคารเรียนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แม่สอด
241 ห้องทำงาน 1  8036 อาคารบัณฑิต แม่สอด
242 ห้องทำงาน 2  8041 อาคารบัณฑิต แม่สอด
243 ห้องประชุมบัณฑิต  8045 อาคารบัณฑิต แม่สอด
244 ห้องทำงาน 1 8046 อาคาร 2 แม่สอด
245 ห้องทำงาน 2 8051 อาคาร 2 แม่สอด
246 ห้องทำงาน ชั้น 1 8056 อาคาร 3 ICT แม่สอด
247 ห้องทำงาน ชั้น 2  8061 อาคาร 3 ICT แม่สอด
248 ป้อมยามทางเข้าหน้ามหาวิทยาลัย 8178 ป้อมยาม แม่สอด
249 ป้อมยามทางเข้าบ้านพักผู้อำนวยการ 8179 ป้อมยาม แม่สอด
250 ป้อมยามทางเข้าอาคารสิรินทร 8180 ป้อมยาม แม่สอด
251 ป้อมยามทางเข้าหอพัก 8181 ป้อมยาม แม่สอด
252 ห้องทะเบียน ชั้น 1  8066 อาคารสิรินทร แม่สอด
253 ห้ององค์การบริหารนักศึกษา ชั้น 1 (อบน) 8071 อาคารสิรินทร แม่สอด
254 ห้องทำงานรัฐศาสตร์ 8076 อาคารสิรินทร แม่สอด
255 ห้องรัฐศาสตร์ รองวิชาการ 8080 อาคารสิรินทร แม่สอด
256 ห้องสมุด ชั้น 1  8083 อาคารสิรินทร แม่สอด
257 ห้อง Internet ชั้น 1  8085 อาคารสิรินทร แม่สอด
258       ห้องคอมพิวเตอร์ 1 8086 อาคารสิรินทร แม่สอด
259       ห้องคอมพิวเตอร์ 2 8087 อาคารสิรินทร แม่สอด
260       ห้องคอมพิวเตอร์ 3 8088 อาคารสิรินทร แม่สอด
261 ห้องเรียนทางไกล ชั้น 2 8089 อาคารสิรินทร แม่สอด
262 ห้องพักอาจารย์ วิทยาการจัดการ ชั้น 2  8090 อาคารสิรินทร แม่สอด
263 ห้องพักอาจารย์โลจิสติกส์ ชั้น 2  8095 อาคารสิรินทร แม่สอด
264 ห้องพยาบาล ชั้น 2 8110 อาคารสิรินทร แม่สอด
265 ห้องพักอาจารย์สังคม ชั้น 3 8125 อาคารสิรินทร แม่สอด
266 ห้องศูนย์เมียนม่า ชั้น 4  8135 อาคารสิรินทร แม่สอด
267 งานอาคารสถานที่  8140 อาคารสิรินทร แม่สอด
268 ห้องประชุมศรีสักทอง  8169 อาคารสิรินทร แม่สอด
269 ห้องฟิตเนต  8170 อาคารสิรินทร แม่สอด
270       บ้านพักผู้อำนวยการ 8171 อาคารสิรินทร แม่สอด
271       บ้านพักเรือนรับรอง 1 8172 อาคารสิรินทร แม่สอด
272       บ้านพักเรือนรับรอง 2  8173 อาคารสิรินทร แม่สอด
273       หอพักนักศึกษา 1  8174 อาคารสิรินทร แม่สอด
274       หอพักนักศึกษา 2  8174 อาคารสิรินทร แม่สอด
275       หอพักนักศึกษา 3 8176 อาคารสิรินทร แม่สอด
276       หอพักนักศึกษา 4  8177 อาคารสิรินทร แม่สอด

จำนวนผู้เยี่ยมชม

15186
เริ่ม 20-06-2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
055-706-555 | 055-706-518
Webmaster