• นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
    (Personal Data Privacy Policy)

    PDPA | มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

  • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy Policy) | โดยที่เป็นการสมควรกำหนดนโยบายคุ้มครองส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย เพื่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 โดยเฉพาะหมวด 2 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (มาตรา 19 ถึงมาตรา 29) และหมวด 3 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (มาตรา 30 ถึงมาตรา 42)
    อาศัยอำนาจตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

บทนิยาม

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งมีสถานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ...


วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการดำเนินงานหรือกิจการของมหาวิทยาลัย...


ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่ ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน ข้อมูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์...


การเปิดเผยข้อมูล

ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมให้กับบุคคลหรือหน่วยงานอื่น เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลหรือ...ข้อจำกัดสิทธิ

ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของ...


สิทธิของเจ้าของข้อมูล

สิทธิในการขอเข้าถึง ขอรับสำเนา ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของตน สิทธิในการขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้ถูกต้อง...


ประกาศ

ช่องทางการติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทร. 055-706-555 โทรสาร. 055-706-518


My photo

บทนิยาม


“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งมีสถานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล" หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนใสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว หรือผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย รวมถึง นักศึกษา ผู้รับบริการ ผู้รับจ้าง หรือบุคคลอื่นที่มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

"ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล" หมายความว่า มหาวิทยาลัย หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากมหาวิทยาลัยซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

"ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล" หมายความว่า บุคคล คณะทำงานที่ได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย หรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

"ข้อมูลส่วนบุคคลละเอียดอ่อน (Sensitive personal data)" หมายความว่า ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ ศาสนาหรือปรัชญา ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ เป็นต้น หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่ประกาศกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 26


วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล


1 เพื่อการดำเนินงานหรือกิจการของมหาวิทยาลัย การศึกษา การวิจัย หรือการจัดทำสถิติ การประชาสัมพันธ์ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดการเรียนการสอน หรือการให้บริการ การปรับปรุงคุณภาพหรือประสิทธิภาพในการดำเนินการของมหาวิทยาลัย โดยขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

2 เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลละเอียดอ่อนตามมาตรา 26 โดยขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติ

3 เพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่มีกับเจ้าของข้อมูล เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาบริการ สัญญาจ้างแรงงาน สัญญาจ้างทำของ โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

4 เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่คำสั่งศาล โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

5 เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายร่างกายหรือสุขภาพของบุคคล โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

6 เพื่อรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน บุคคล สถานที่ เพื่อการตรวจสอบการทุจริต และเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายอื่นของมหาวิทยาลัยในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

My photo


My photo

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวม


1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่ ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน ข้อมูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลติดต่อทางโปรแกรมประยุกต์เพื่อการสนทนาหรือสื่อสังคมออนไลน์ ที่อยู่ทางกายภาพ

2 ข้อมูลทางการเงินและการทำธุรกรรมกับมหาวิทยาลัย ได้แก่ ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน เลขบัญชีธนาคาร ข้อมูลเกี่ยวกับเงินได้ ผลการประเมินและการทดสอบที่เกี่ยวกับการทำงาน ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา ฝึกอบรม ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ผลคะแนนการศึกษา ใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพ ข้อมูลการใช้งานระบบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์และระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log, Traficdata) ข้อมูลจากการบันทึกการใช้งาน ตัวระบุอุปกรณ์ หมายเลข IP ของคอมพิวเตอร์ รหัสประจำตัวอุปกรณ์ ข้อมูลการเชื่อมต่อข้อมูล

3 ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อมหาวิทยาลัย ได้แก่ ข้อมูลที่มหาวิทยาลัยได้รับผ่านหน่วยงานภายใน โทรศัพท์ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือดิจิทัล สื่อสังคมออนไลน์ ข้อมูลกล้องวงจรปิด (CCTV) และการให้บริการนอกสถานที่ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจปรากฏหรือบันทึกในรูปแบบของลายลักษณ์อักษร เทปบันทึกเสียงหรือบันทึกการทำรายการ ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหว

4 มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลทางเทคนิค ได้แก่ หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP Address) ที่อยู่ Media Access Control (MAC) หมายเลขรหัสที่ติดอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์กและเครือข่าย (Mac Address) ล็อก (Log) รหัสอุปกรณ์ (Device ID) ข้อมูลการเชื่อมต่อผ่านช่องทางเชื่อมต่อของแอปพลิเคชัน (API) คุกกี้ (Cookies) ประเภทและเวอร์ชันของปลั๊กอิน เบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม ระบบอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ข้อมูลการตั้งค่าในอุปกรณ์ และข้อมูลทางเทคนิคอื่น ๆ จากการใช้งานบนแพลตฟอร์ม เว็บไซต์ แอปพลิเคชันและระบบปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย รวมถึงข้อมูลการใช้งาน ได้แก่ ชื่อหรือรหัสสำหรับการใช้บริการ (Username) รหัสผ่านสำหรับการใช้บริการ (Password) ข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหา สถิติการเข้าดู เมนูที่ใช้งาน ระยะเวลาการใช้งานบนเว็บไชต์ แพลตฟอร์ม แอปพลิเคชัน เวลาที่คลิกครั้งสุดท้าย (Timestamp of last click) รายการโปรด ข้อมูลถามตอบ ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log file) ข้อมูลการสื่อสารกับมหาวิทยาลัย


การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล


1 ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมให้กับบุคคลหรือหน่วยงานอื่น เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลหรือมีเหตุที่กฎหมายกำหนด

2 เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมให้กับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่กระทำการตามคำสั่งของมหาวิทยาลัย ภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้

3 เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมให้กับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือหน่วยงานของรัฐภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ โดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเหตุอื่นที่กฎหมายกำหนด

4 เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมให้เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้

5 ดำเนินการตามเงื่อนไขของกฎหมาย ในกรณีส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

My photo


My photo

ข้อจำกัดสิทธิของการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล


ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามประกาศฉบับนี้ หรือตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 24 หรือมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่เปิดเผยตามวรรคหนึ่ง จะต้องไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้กับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามวรรคหนึ่ง ผู้ควบคุมข้อมูลต้องบันทึกการใช้หรือเปิดเผยนั้นไว้ในรายการตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562


สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล


1 สิทธิในการขอเข้าถึง ขอรับสำเนา ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของตน

2 สิทธิในการขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน

3 สิทธิในการขอคัดค้านการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

4 สิทธิในการขอระงับการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

5 สิทธิในการขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวได้

6 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ต้องอาศัยความยินยอม เจ้าของข้อมูลมีสิทธิถอนความยินยอมได้ อย่างไรก็ตาม การถอนความยินยอมดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ตามสัญญาหรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนโอกาสในการทำสัญญาหรือการทำนิติกรรมอื่น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะนิติกรรมสัญญาเป็นกรณีไป

My photoช่องทางการติดต่อ


มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

kpru@kpru.ac.th

055-706-555

055-706-518

My photo