บุคลากร นักศึกษา รวม facebook เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
ตราสัญลักษณ์และชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • ระบบลงเวลาออนไลน์
 • สอบคอม
 • covid-19
 • สัมมนา
 • การเขียนผลงานทางวิชาการ สาขาบริหารธุรกิจและสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สรรหา
 • สอบมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ เฉพาะกิจ
 • < a href="" target="_blank">วัฒนธรรมองค์กร
 • ทุน
 • รับสมัคร ป.เอก ป.โท
 • Rajabhat Poll
 • เจตจำนง KPRU
ระบบลงเวลาออนไลน์ สอบคอม covid-19 สัมมนา การเขียนผลงานทางวิชาการ สาขาบริหารธุรกิจและสาขาที่เกี่ยวข้อง สรรหา สอบมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ เฉพาะกิจ วัฒนธรรมองค์กร ทุน รับสมัคร ป.เอก ป.โท Rajabhat Poll เจตจำนง KPRU

ปฏิทินกิจกรรม

กำหนดการสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนมิถุนายน 2563


อบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 9 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรภ.กพ.


การส่งเสริมความโปร่งใส การส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต
 • มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
 • ระบบและกลไก มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • งด ให้-รับ สินบน
 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ระบบและกลไก มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร งด ให้-รับ สินบน การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ข่าวประกวด แข่งขัน-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประกวด แข่งขัน

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้ใช้งาน

เริ่ม 20-06-2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
055-706-555 | 055-706-518
e-mail