บุคลากร นักศึกษา รวม facebook เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
ตราสัญลักษณ์และชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • < a href="" target="_blank">วันพระ
 • จัดอบรม TOEIC สำหรับนักศึกษา
 • ไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ประจำปี 2563
 • งดการเรียนการสอนวันที่ 5 ส.ค. 2563
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการก้าวใหม่ของการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรยุคหลังโควิด
 • ติวก่อนสอบมาตรฐานคอม
 • สัปดาห์วิทยาศาสตร์
 • ติวสอบ ก.พ. พ.ศ. 2563
 • ใบรับรองวุฒิการศึกษา
 • < a href="" target="_blank">เปิดรับบริจาคเลือด โรงพยาบาลกำแพงเพชร
 • < a href="" target="_blank">วัฒนธรรมองค์กร
 • เจตจำนง KPRU
วันพระ จัดอบรม TOEIC สำหรับนักศึกษา ไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ประจำปี 2563 งดการเรียนการสอนวันที่ 5 ส.ค. 2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการก้าวใหม่ของการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรยุคหลังโควิด ติวก่อนสอบมาตรฐานคอม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ติวสอบ ก.พ. พ.ศ. 2563 ใบรับรองวุฒิการศึกษา เปิดรับบริจาคเลือด โรงพยาบาลกำแพงเพชร วัฒนธรรมองค์กร เจตจำนง KPRU
 • < a href="#" target="#">หน้ากากอนามัย KPRU MASK
 • < a href="#" target="">
 • < a href="#" target="">น้ำดื่ม สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน
หน้ากากอนามัย KPRU MASK ทุนฉุกเฉินเพื่อการศึกษา 1000 บาท น้ำดื่ม สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

สายตรงอธิการบดี-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร การดำเนินงานตามบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จดหมายข่าวสารสักทอง-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วารสาร KPRU NEWS e_University-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แหล่งดาวน์โหลด-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มาตรการการบริหารงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภาพกิจกรรม

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

คณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.กพ. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 1
[10-07-2563]โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับธนาคารออมสิน
โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับธนาคารออมสิน

สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ จัดกิจกรรมนำเสนอโครงการย่อย (Proposal) ของนักศึกษาในโครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
[15-07-2563]กิจกรรมทั้งหมด

การส่งเสริมความโปร่งใส การส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต
 • KPRU ITA 2563
 • KPRU ITA 2563
 • แบบประเมินออนไลน์ EIT มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
 • ระบบและกลไก มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • งด ให้-รับ สินบน
 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
KPRU ITA 2563 KPRU ITA 2563 แบบประเมินออนไลน์ EIT มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ระบบและกลไก มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร งด ให้-รับ สินบน การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ข่าวประกวด แข่งขัน-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประกวด แข่งขัน

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
จำนวนผู้เยี่ยมชม

19,288

เริ่ม 26-06-2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
055-706-555 | 055-706-518
kpru.pr@kpru.ac.th