บุคลากร นักศึกษา รวม facebook เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
ตราสัญลักษณ์และชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • ลงทะเบียนรับปริญญา 2563 เพิ่มเติม
 • ปฏิทินการสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ เดือนพฤศจิกายน 2563
 • เบิกค่ารักษาพยาบาลและเลี้ยงดูบุตร
 • ผ่อนผันทหาร
 • อบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์
 • รับปริญญา
 • รับสมัครนักศึกษา 2564
 • ประกาศรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
 • < a href="" target="_blank">ศิษย์เก่า
 • ห้องสมัดขยายเวลาในการให้บริการ
 • เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3-4 รอบพิเศษ เดือนตุลาคม
 • ระบบรายการเงินเดือน
ลงทะเบียนรับปริญญา 2563 เพิ่มเติม ปฏิทินการสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ เดือนพฤศจิกายน 2563 เบิกค่ารักษาพยาบาลและเลี้ยงดูบุตร ผ่อนผันทหาร อบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์ รับปริญญา รับสมัครนักศึกษา 2564 ประกาศรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ศิษย์เก่า ห้องสมัดขยายเวลาในการให้บริการ เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3-4 รอบพิเศษ เดือนตุลาคม ระบบรายการเงินเดือน
 • < a href="#" target="#">หน้ากากอนามัย KPRU MASK
 • < a href="#" target="">
 • < a href="#" target="">น้ำดื่ม สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน
หน้ากากอนามัย KPRU MASK ทุนฉุกเฉินเพื่อการศึกษา 1000 บาท น้ำดื่ม สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

สายตรงอธิการบดี-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร การดำเนินงานตามบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จดหมายข่าวสารสักทอง-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วารสาร KPRU NEWS e_University-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แหล่งดาวน์โหลด-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มาตรการการบริหารงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภาพกิจกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ทูลเกล้าฯ ถวายครุยวิทยฐานะ ศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ทูลเกล้าฯ ถวายครุยวิทยฐานะ ศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร
[14-10-2563]

พิธีทำบุญใส่บาตรเพื่อถวายเป็นพระกุศลเนื่องในวาระวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนไทย ปีพุทธศักราช 2563
พิธีทำบุญใส่บาตรเพื่อถวายเป็นพระกุศลเนื่องในวาระวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนไทย ปีพุทธศักราช 2563

พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธีทำบุญใส่บาตรเพื่อถวายเป็นพระกุศลฯ
[13-10-2563]

โครงการพี่เลี้ยง (Mentoring Program) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา
โครงการพี่เลี้ยง (Mentoring Program) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา

มรภ.กำแพงเพชร ได้รับคัดเลือกเป็นสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมโครงการพี่เลี้ยง (Mentoring Program)
[07-09-2563]


การจัดทำแผนกลยุทธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่น ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏและภาคีเครือข่ายกลุ่มภาคเหนือ ด้วยกระบวนการ Design Thinking-
การจัดทำแผนกลยุทธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่น ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏและภาคีเครือข่ายกลุ่มภาคเหนือ ด้วยกระบวนการ Design Thinking

โดยมี อาจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์ ประธานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ เป็นประธานในพิธี
[23-07-2563]


กิจกรรมทั้งหมด

การส่งเสริมความโปร่งใส การส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต
 • KPRU ITA 2563
 • KPRU ITA 2563
 • แบบประเมินออนไลน์ EIT มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
 • ระบบและกลไก มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • งด ให้-รับ สินบน
 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
KPRU ITA 2563 KPRU ITA 2563 แบบประเมินออนไลน์ EIT มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ระบบและกลไก มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร งด ให้-รับ สินบน การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ข่าวประกวด แข่งขัน-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประกวด แข่งขัน

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
จำนวนผู้เยี่ยมชม

95,375

เริ่ม 26-06-2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
055-706-555 | 055-706-518
kpru.pr@kpru.ac.th