ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (4 ระบบ)

ระบบบัญชี 3 มิติ
(ระบบ 3D GF KPRU)

ผู้ดูแล
เบิกจ่าย(ติดต่อ:งานการเงิน)
เบอร์ภายใน 1060-1063
namon2211@hotmail.com

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ (KPRU MIS)

ผู้ดูแล
งานพัฒนาระบบสารสนเทศและบริการ
เบอร์ภายใน 1563
saksan@hotmail.com

ระบบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ (E-PAR)

ผู้ดูแล
นายอนุชา พวงผกา
โทรศัพท์มือถือ 0624799836
anucha.ppk@icloud.com

ระบบเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
(Binary Documents)

ผู้ดูแล
งานธุรการ (คุณสุวิมล)
เบอร์ภายใน 1070 ถึง 1074
lookpla83@gmail.com

ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร (20 ระบบ)

ระบบการบริหารงานบุคคล
(e-Personal)

ผู้ดูแล
งานธุรการ (คุณสุวิมล)
เบอร์ภายใน 1070 ถึง 1074
lookpla83@gmail.com

ระบบปฏิทินกิจกรรม
(e-Calendar)

ผู้ดูแล
คุณสาวพัตร์ ชูแจ่ม
เบอร์ภายใน 1563
savapat@msn.com

ระบบเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
(Binary Documents)

ผู้ดูแล
งานธุรการ (คุณสุวิมล)
เบอร์ภายใน 1070 ถึง 1074
lookpla83@gmail.com

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ (KPRU MIS)

ผู้ดูแล
งานพัฒนาระบบสารสนเทศและบริการ
เบอร์ภายใน 1563
saksan@hotmail.com
สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน
(e-Learning)
ผู้ดูแล
คุณวันเฉลิม พูนใจสม
เบอร์ภายใน 1561
rcheeth@gmail.com
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพฯ
(CHE QA ONLINE SYSTEM Vesion III)
ผู้ดูแล
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
เบอร์ภายใน 1403
e-mail: -

บริการอีเมล์สำหรับบุคลากร
E-mail Address

ผู้ดูแล

คุณจุฆามาศ นวลแก้ว เบอร์ภายใน 1550
ju.nualkaew@gmail.com

ระบบกรอกผลการเรียนออนไลน์
และวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน

ผู้ดูแล

คุณคมกริช กลิ่นอาจ เบอร์ภายใน 1479
nongnangbanna@windowslive.com

ตรวจสอบจำนวนผลการเรียนนักศึกษา
เพื่อจัดทำ มคอ.5

ผู้ดูแล

คุณคมกริช กลิ่นอาจ เบอร์ภายใน 1479
nongnangbanna@windowslive.com

ตรวจสอบข้อมูลตารางสอน
สำหรับอาจารย์ผู้สอน

ผู้ดูแล

คุณคมกริช กลิ่นอาจ เบอร์ภายใน 1479
nongnangbanna@windowslive.com

ระบบสารสนเทศจัดการงานประกันคุณภาพ

ผู้ดูแล

คุณประทีป เพ็ญแจ้ง เบอร์ภายใน 4010
prateep_p@kpru.ac.th

พิมพ์ใบรายชื่อนักศึกษา
(สำหรับอาจารย์ผู้สอน)

ผู้ดูแล

คุณคมกริช กลิ่นอาจ เบอร์ภายใน 1479
nongnangbanna@windowslive.com

ระบบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ (E-PAR)

ผู้ดูแล

นายอนุชา พวงผกา โทรศัพท์มือถือ 0624799836 anucha.ppk@icloud.com

ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามแผนปฏิบัติราชการ (E-SPR)

ผู้ดูแล

นายอนุชา พวงผกา โทรศัพท์มือถือ 0624799836 anucha.ppk@icloud.com

ระบบกรอกผลการเรียนออนไลน์
(สำหรับอาจารย์ผู้สอน)

ผู้ดูแล

คุณคมกริช กลิ่นอาจ เบอร์ภายใน 1479
nongnangbanna@windowslive.com

ระบบบัญชี 3 มิติ
(ระบบ 3D GF KPRU)

ผู้ดูแล

เบิกจ่าย(ติดต่อ:งานการเงิน) เบอร์ภายใน 1060-1063 namon2211@hotmail.com
ระบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ(ระบบ evaluation)
ผู้ดูแล
นายอนุชา พวงผกา
โทรศัพท์มือถือ 0624799836
anucha.ppk@icloud.com
ระบบ E-RMS (ระบบบริหารความเสี่ยง)
ผู้ดูแล
นายอนุชา พวงผกา
โทรศัพท์มือถือ 0624799836
anucha.ppk@icloud.com

ระบบบุคลากร(Personnel)

ผู้ดูแล

นายคมกริช กลิ่นอาจ เบอร์ภายใน 1479 nongnangbanna@windowslive.com

ระบบ e-books

ผู้ดูแล

นายอนุชา พวงผกา โทรศัพท์มือถือ 0624799836 anucha.ppk@icloud.com

ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา (12 ระบบ)

ตารางเรียน ตารางสอน
ตารางสอบ สำหรับนักศึกษา

ผู้ดูแล

คุณคมกริช กลิ่นอาจ เบอร์ภายใน 1479
nongnangbanna@windowslive.com

ตรวจสอบผลการเรียน

ผู้ดูแล

คุณคมกริช กลิ่นอาจ เบอร์ภายใน 1479
nongnangbanna@windowslive.com

สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน
(e-Learning)

ผู้ดูแล

คุณวันเฉลิม พูนใจสม เบอร์ภายใน 1561 rcheeth@gmail.com

สอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์
(e-Testing)

ผู้ดูแล

คุณวันเฉลิม พูนใจสม เบอร์ภายใน 1561 rcheeth@gmail.com

โปรแกรม speexx

ผู้ดูแล

ศูนย์ภาษา (คุณสมคเณน์) เบอร์ภายใน 1571
e-mail: -

สื่อ eDLTV

ผู้ดูแล

คุณพีระพล ฮุงหวล เบอร์ภายใน 1561
e-mail: -

e-mail สำหรับนักศึกษา

ผู้ดูแล

คุณจุฑามาศ นวลแก้ว เบอร์ภายใน 1550
ju.nualkaew@gmail.com

ลงทะเบียนเรียนออนไลน์

ผู้ดูแล

คุณคมกริช กลิ่นอาจ เบอร์ภายใน 1479
nongnangbanna@windowslive.com

ระบบประเมินการสอนออนไลน์

ผู้ดูแล

คุณคมกริช กลิ่นอาจ เบอร์ภายใน 1479
nongnangbanna@windowslive.com

ระบบรับสมัครนักศึกษา

ผู้ดูแล

คุณคมกริช กลิ่นอาจ เบอร์ภายใน 1479
nongnangbanna@windowslive.com

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KPRULib

ผู้ดูแล

นายอนุชา พวงผกา โทรศัพท์มือถือ 0624799836 anucha.ppk@icloud.com

ระบบบริหารจัดการกิจกรรมนักศึกษา

ผู้ดูแล

นายอนุชา พวงผกา โทรศัพท์มือถือ 0624799836 anucha.ppk@icloud.com