ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (5 ระบบ)

ระบบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผู้ดูแล
ติดต่อ:กองนโยบายและแผน
เบอร์ภายใน 1201-1204 หรือ 1110
plan_kpru@hotmail.com

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ (KPRU MIS)

ผู้ดูแล
งานพัฒนาระบบสารสนเทศและบริการ
เบอร์ภายใน 1563
saksan@hotmail.com

ระบบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ (E-PAR)

ผู้ดูแล
คุณอนุชา พวงผกา
โทรศัพท์มือถือ 0624799836
anucha_pu@kpru.ac.th

ระบบรับบริการแจ้งเตือน
( KPRU NOTIFY)

ผู้ดูแล
คุณอนุชา พวงผกา
โทรศัพท์มือถือ 0624799836
anucha_pu@kpru.ac.th
ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามแผนปฏิบัติราชการ (E-SPR)
ผู้ดูแล
ติดต่อ:กองนโยบายและแผน
เบอร์ภายใน 1201-1204 หรือ 1110
plan_kpru@hotmail.com

ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร (41 ระบบ)

ระบบสำนักงานอัตโนมัติ ( e-Office Automation )
ผู้ดูแล
งานธุรการ
เบอร์ภายใน 1072
-
ระบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ(ระบบ evaluation)
ผู้ดูแล
คุณอนุชา พวงผกา
โทรศัพท์มือถือ 0624799836
anucha_pu@kpru.ac.th
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ (KPRU MIS)
ผู้ดูแล
คุณคมกริช กลิ่นอาจ
เบอร์ภายใน 1479
nongnangbanna@windowslive.com

ระบบ e-books

ผู้ดูแล

คุณอนุชา พวงผกา โทรศัพท์มือถือ 0624799836 anucha_pu@kpru.ac.th
สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน
(lms e-Learning)
ผู้ดูแล
คุณวันเฉลิม พูนใจสม
เบอร์ภายใน 1561
rcheeth@gmail.com
ฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพฯ
(CHE QA ONLINE SYSTEM)
ผู้ดูแล
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
เบอร์ภายใน 1403
e-mail: -
บริการอีเมล์สำหรับบุคลากร
E-mail Address

ผู้ดูแล

คุณมนตรี กาไสย เบอร์ภายใน 1550
-
ระบบกรอกผลการเรียนออนไลน์
และวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน

ผู้ดูแล

คุณคมกริช กลิ่นอาจ เบอร์ภายใน 1479
nongnangbanna@windowslive.com

ตรวจสอบจำนวนผลการเรียนนักศึกษา
เพื่อจัดทำ มคอ.5

ผู้ดูแล

คุณคมกริช กลิ่นอาจ เบอร์ภายใน 1479
nongnangbanna@windowslive.com

ตรวจสอบข้อมูลตารางสอน
สำหรับอาจารย์ผู้สอน

ผู้ดูแล

คุณคมกริช กลิ่นอาจ เบอร์ภายใน 1479
nongnangbanna@windowslive.com

ระบบสารสนเทศจัดการงานประกันคุณภาพ

ผู้ดูแล

คุณประทีป เพ็ญแจ้ง เบอร์ภายใน 4010
prateep_p@kpru.ac.th

พิมพ์ใบรายชื่อนักศึกษา
(สำหรับอาจารย์ผู้สอน)

ผู้ดูแล

คุณคมกริช กลิ่นอาจ เบอร์ภายใน 1479
nongnangbanna@windowslive.com

ระบบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ (E-PAR)

ผู้ดูแล

คุณอนุชา พวงผกา โทรศัพท์มือถือ 0624799836 anucha_pu@kpru.ac.th

ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามแผนปฏิบัติราชการ (E-SPR)

ผู้ดูแล

คุณอนุชา พวงผกา โทรศัพท์มือถือ 0624799836 anucha_pu@kpru.ac.th

ระบบกรอกผลการเรียนออนไลน์
(สำหรับอาจารย์ผู้สอน)

ผู้ดูแล

คุณคมกริช กลิ่นอาจ เบอร์ภายใน 1479
nongnangbanna@windowslive.com

ระบบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผู้ดูแล
ติดต่อ:กองนโยบายและแผน)
เบอร์ภายใน 1201-1204 หรือ 1110
plan_kpru@hotmail.com
ระบบ E-RMS (ระบบบริหารความเสี่ยง)
ผู้ดูแล
คุณอนุชา พวงผกา
โทรศัพท์มือถือ 0624799836
anucha_pu@kpru.ac.th
ระบบบุคลากร(Personnel)
ผู้ดูแล
คุณคมกริช กลิ่นอาจ
เบอร์ภายใน 1479
nongnangbanna@windowslive.com
ระบบพัฒนาบุคลากร HRDS
ผู้ดูแล
คุณธนกฤต ภูโอบ
เบอร์ภายใน 1051, โทร.087-546-2921
tanakitice@gmail.com
ระบบเว็บไชต์บุคลากร
ผู้ดูแล
คุณอนุชา พวงผกา
โทรศัพท์มือถือ 0624799836
anucha_pu@kpru.ac.th
ระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงาน
(timeKPRU)
ผู้ดูแล
คุณอนุชา พวงผกา
โทรศัพท์มือถือ 0624799836
anucha_pu@kpru.ac.th
ระบบออกใบสลิปเงินเดือน
(Pay Slip KPRU)
ผู้ดูแล
คุณสุรเชษฐ ขอนทอง
เบอร์ภายใน 1479
-
ระบบประชุม
(e-Meeting)
ผู้ดูแล
คุณคมกริช กลิ่นอาจ
เบอร์ภายใน 1479
nongnangbanna@windowslive.com
ระบบรับบริการแจ้งเตือน
(KPRU NOTIFY)
ผู้ดูแล
คุณอนุชา พวงผกา
โทรศัพท์มือถือ 0624799836
anucha_pu@kpru.ac.th
ระบบปฏิทินกิจกรรม
(e-Calendar)
ผู้ดูแล
คุณอนุชา พวงผกา
โทรศัพท์มือถือ 0624799836
anucha_pu@kpru.ac.th
ระบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ผู้ดูแล
คุณสุรเชษฐ ขอนทอง
เบอร์ภายใน 1479
-
ระบบรายงานการปฏิบัติราชการ
KPRU E-REPORT
ผู้ดูแล
คุณอนุชา พวงผกา
โทรศัพท์มือถือ 0624799836
anucha_pu@kpru.ac.th
ระบบแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน
KPRU E-Salary
ผู้ดูแล
คุณอนุชา พวงผกา
โทรศัพท์มือถือ 0624799836
anucha_pu@kpru.ac.th
ระบบจัดเก็บเกียรติบัตร
KPRU E-Certificate
ผู้ดูแล
คุณอนุชา พวงผกา
โทรศัพท์มือถือ 0624799836
anucha_pu@kpru.ac.th
ระบบสำรวจ
KPRUServey
ผู้ดูแล
คุณอนุชา พวงผกา
โทรศัพท์มือถือ 0624799836
anucha_pu@kpru.ac.th
ระบบรับบริการ
(KPRU CLICK)
ผู้ดูแล
คุณอนุชา พวงผกา
โทรศัพท์มือถือ 0624799836
anucha_pu@kpru.ac.th
ระบบสร้างเกียรติบัตร
(KPRU ICC)
ผู้ดูแล
คุณอนุชา พวงผกา
โทรศัพท์มือถือ 0624799836
anucha_pu@kpru.ac.th
ระบบลงนามถวายพระพร
(KPRU SIGN)
ผู้ดูแล
คุณอนุชา พวงผกา
โทรศัพท์มือถือ 0624799836
anucha_pu@kpru.ac.th
ระบบสอบออนไลน์
(KPRU EXAM)
ผู้ดูแล
คุณอนุชา พวงผกา
โทรศัพท์มือถือ 0624799836
anucha_pu@kpru.ac.th
ระบบแสดงความคิดเห็น
(KPRU Feedback)
ผู้ดูแล
คุณอนุชา พวงผกา
โทรศัพท์มือถือ 0624799836
anucha_pu@kpru.ac.th
ระบบเช็คอินออนไลน์
(KPRU CheckIN)
ผู้ดูแล
คุณอนุชา พวงผกา
โทรศัพท์มือถือ 0624799836
anucha_pu@kpru.ac.th
ระบบสร้าง SHORT URL
(KPRU Short URL )
ผู้ดูแล
คุณอนุชา พวงผกา
โทรศัพท์มือถือ 0624799836
anucha_pu@kpru.ac.th
ระบบกิจกรรมออนไลน์
(KPRU AO)
ผู้ดูแล
คุณอนุชา พวงผกา
โทรศัพท์มือถือ 0624799836
anucha_pu@kpru.ac.th
ระบบแสดงความขอบคุณออนไลน์
(KPRU GRATITUDE)
ผู้ดูแล
คุณอนุชา พวงผกา
โทรศัพท์มือถือ 0624799836
anucha_pu@kpru.ac.th
ระบบให้บริการลงทะเบียนอบรม
(KPRU-Digital)
ผู้ดูแล
คุณอนุชา พวงผกา
โทรศัพท์มือถือ 0624799836
anucha_pu@kpru.ac.th
ระบบ KPRU Nurse Information
ผู้ดูแล
คุณอนุชา พวงผกา
โทรศัพท์มือถือ 0624799836
anucha_pu@kpru.ac.th

ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา (17 ระบบ)

ตารางเรียน ตารางสอน
ตารางสอบสำหรับนักศึกษา

ผู้ดูแล

คุณคมกริช กลิ่นอาจ เบอร์ภายใน 1479
nongnangbanna@windowslive.com

ตรวจสอบผลการเรียน

ผู้ดูแล

คุณคมกริช กลิ่นอาจ เบอร์ภายใน 1479
nongnangbanna@windowslive.com

สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน(LMS e-Learning)

ผู้ดูแล

คุณวันเฉลิม พูนใจสม เบอร์ภายใน 1561 rcheeth@gmail.com

สอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์
(e-Testing)

ผู้ดูแล

คุณวันเฉลิม พูนใจสม เบอร์ภายใน 1561 rcheeth@gmail.com

e-mail สำหรับนักศึกษา

ผู้ดูแล

คุณมนตรี กาไสย เบอร์ภายใน 1550
e-mail: -

ลงทะเบียนเรียนออนไลน์

ผู้ดูแล

คุณคมกริช กลิ่นอาจ เบอร์ภายใน 1479
nongnangbanna@windowslive.com

ระบบประเมินการสอนออนไลน์

ผู้ดูแล

คุณคมกริช กลิ่นอาจ เบอร์ภายใน 1479
nongnangbanna@windowslive.com

ระบบรับสมัครนักศึกษา

ผู้ดูแล

คุณคมกริช กลิ่นอาจ เบอร์ภายใน 1479
nongnangbanna@windowslive.com

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KPRULib

ผู้ดูแล

คุณอนุชา พวงผกา โทรศัพท์มือถือ 0624799836 anucha_pu@kpru.ac.th

ระบบบริหารจัดการกิจกรรมนักศึกษา

ผู้ดูแล

คุณอนุชา พวงผกา โทรศัพท์มือถือ 0624799836 anucha_pu@kpru.ac.th

ระบบรับบริการแจ้งเตือน
( KPRU NOTIFY)

ผู้ดูแล
คุณอนุชา พวงผกา
โทรศัพท์มือถือ 0624799836
anucha_pu@kpru.ac.th

ระบบบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
(KPRU INTERNSHIP)

ผู้ดูแล
คุณอนุชา พวงผกา
โทรศัพท์มือถือ 0624799836
anucha_pu@kpru.ac.th
ระบบกิจกรรมรูปภาพ
(Photo Activity)
ผู้ดูแล
คุณอนุชา พวงผกา
โทรศัพท์มือถือ 0624799836
anucha_pu@kpru.ac.th
ระบบเช็คอินออนไลน์
(KPRU CheckIN)
ผู้ดูแล
คุณอนุชา พวงผกา
โทรศัพท์มือถือ 0624799836
anucha_pu@kpru.ac.th
ระบบกิจกรรมออนไลน์
( KPRU AO)
ผู้ดูแล
คุณอนุชา พวงผกา
โทรศัพท์มือถือ 0624799836
anucha_pu@kpru.ac.th
ระบบสร้าง SHORT URL
(KPRU Short URL))
ผู้ดูแล
คุณอนุชา พวงผกา
โทรศัพท์มือถือ 0624799836
anucha_pu@kpru.ac.th
ระบบบริหารจัดการสื่อการเรียนการสอนออนไลน์(KPRU MOOC)
ผู้ดูแล
คุณวันเฉลิม พูนใจสม
เบอร์ภายใน 1561
rcheeth@gmail.com