บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
ตราสัญลักษณ์และชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • รับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร 2567 ห้วงที่ 2
 • เช่าตัดชุดครุย
 • อบรมอาชีพที่สอง
 • CEFR
 • อบรมหลักสูตร การบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างทุกประเภท ให้มีประสิทธิภาพ ฯ
 • หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพในการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง การจัดทำราคากลางของทางราชการ
 • สัปดาห์วิทยาศาสตร์
 • อบรม EdPEx
 • สรรหาเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
 • No Gift Policy
 • load App
 • banner-ใช้ถุงผ้า ตะกร้าจักรสาน ปิดตำนานพลาสติก
รับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร 2567 ห้วงที่ 2 เช่าตัดชุดครุย อบรมอาชีพที่สอง CEFR อบรมหลักสูตร การบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างทุกประเภท ให้มีประสิทธิภาพ ฯ หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพในการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง การจัดทำราคากลางของทางราชการ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ อบรม EdPEx สรรหาเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ No Gift Policy load App banner-ใช้ถุงผ้า ตะกร้าจักรสาน ปิดตำนานพลาสติก

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศเผยแพร่แผนผ่านเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง

ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศยกเลิก

ประกาศขายทอดตลาด

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

เปิดเผยราคากลาง

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

รายงานจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบกลไกการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

Green Procurement

การพิจารณาผลการร้องเรียน/ร้องทุกข์กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินงานร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินงานร้องเรียนทั่วไป

แบบฟอร์มการร้องเรียนประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-
ประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ณ ห้องประชุมดารารัตน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
[12-02-2567]

มรภ.กำแพงเพชรเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มรภ.กำแพงเพชรเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด
[21-22-12-2566]

ม.ราชภัฏกำแพงเพชร จัดอบรมการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ รายวิชาการศึกษาทั่วไป ด้วยระบบ 8NRJ MOOC
ม.ราชภัฏกำแพงเพชร จัดอบรมการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ รายวิชาการศึกษาทั่วไป ด้วยระบบ 8NRJ MOOC

เป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง
[18-01-2567]


การประชุมการดำเนินงานตามข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพการศึกษา EdPEx ประจำปี 2567
การประชุมการดำเนินงานตามข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพการศึกษา EdPEx ประจำปี 2567

ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ
[16-01-2567]
พิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” และโครงการรวมพลังสตรี สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน กำแพงเพชร เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567
พิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” และโครงการรวมพลังสตรี สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน กำแพงเพชร เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567

ผศ.ดร.ตรรกพร สุขเกษม ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร
[25-03-2567]

 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินผลกระทบทางสังคม และผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน”-
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินผลกระทบทางสังคม และผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน”

ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
[25-03-2567]
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับชุมชนสู่มาตรฐานอย่างยั่งยืน
ภายใต้โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ (พ.ศ.2566-2570)
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับชุมชนสู่มาตรฐานอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ (พ.ศ.2566-2570)

ณ ห้องประชุม KPRU HOME ชั้น 1 อาคารสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
[24-03-2567]บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กับ โรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชร
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กับ โรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชร

เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กับผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 28 ท่าน ณ ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)
[08-09-2566]


มรภ.กำแพงเพชร จัดประชุมระดมความคิดเห็นร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาแผน 3 ปี (2568-2570) เข้าสู่แผนจังหวัดกำแพงเพชร
มรภ.กำแพงเพชร จัดประชุมระดมความคิดเห็นร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาแผน 3 ปี (2568-2570) เข้าสู่แผนจังหวัดกำแพงเพชร

รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
[10-07-2566]


กิจกรรมทั้งหมด

 • < a href="" target="">รณรงค์ทำบุญปลอดถุงพลาสติก
 • < a href="" target="">รณรงค์ใช้กระเป๋าผ้า
 • < a href="" target="">ไม่ใช้โฟม
รณรงค์ทำบุญปลอดถุงพลาสติก รณรงค์ใช้กระเป๋าผ้า ไม่ใช้โฟม

เว็บไซต์ KPRU ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านได้อ่านและเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ยอมรับ

จำนวนผู้เยี่ยมชม

350,790

เริ่ม 26-06-2562 | 23